Spätné získavanie tepla

Spätné získavanie tepla, alebo rekuperácia odpadového tepla je nevyhnutná na zlepšenie energetickej účinnosti. Dnešné technológie umožňujú zachytávať a opätovne využívať prebytočné teplo zo súčasných procesov na iné účely, napríklad na vykurovanie alebo výrobu elektriny. Ľahký a ťažký priemysel produkujú veľké množstvo odpadového tepla, ktoré je významným nevyužitým zdrojom úspor energie a znižovania emisií.

Zhodnocovanie získaného tepla prostredníctvom dobre navrhnutej technológie výmenníka tepla je jednoduchý a účinný spôsob zvýšenia účinnosti. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam v tejto oblasti spoločnosť Alfa Laval spolupracuje so zákazníkmi v širokej škále priemyselných odvetví na vývoji riešení na zhodnocovanie odpadového tepla novými, produktívnymi a ziskovými spôsobmi. Okrem zachytávania vysokoteplotných odpadových tokov dokáže naša technológia zachytávať a opätovne využívať aj teplo s nižšou teplotou pomocou tepelných čerpadiel. Tak je to napríklad pri spätnom získavaní tepla z dátových centier alebo z odpadových vôd a morskej vody, kde sa prebytočné teplo môže využiť na centrálne zásobovanie teplom.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Význam rekuperácie tepla

Rekuperácia odpadového tepla ponúka Vášmu podniku jeden z najjednoduchších a nákladovo najefektívnejších spôsobov zvýšenia celkovej energetickej účinnosti. To bude mať pozitívny vplyv na Vaše hospodárske výsledky.

Pri skúmaní dostupných možností je dôležité zohľadniť dva typy spotreby energie vo väčšine priemyselných procesov. To znamená energiu použitú na výrobu:

- spracovanie tepla prostredníctvom fosílnych palív
- elektrická energia na pohon motorov používaných v špecifických procesoch

Základnou myšlienkou rekuperácie odpadového tepla je zachytiť teplo vyrobené v jednej časti zariadenia a v čo najväčšej miere ho opätovne využiť v iných aplikáciách. Kľúčovým prvkom pri určovaní množstva tepla, ktoré sa dá spätne získať a opätovne využiť, je výber technológie výmenníka tepla.

Viac sa dozviete v tomto videu s Julienom Gennetierom, jedným z našich popredných odborníkov na energetickú účinnosť a spätné získavanie tepla. V tomto videu vysvetľuje, ako sa úspory energie stávajú výhodné pre všetkých - pre Vašu firmu aj pre planétu.

Ušetrite o 25 % viac energie vďaka správnej technológii výmenníka tepla

Doba návratnosti investície do rekuperácie odpadového tepla závisí najmä od účinnosti výmenníkov tepla a súvisiacich nákladov na ich životný cyklus. Preto pri výpočte potenciálnych úspor zohráva veľkú úlohu to, aký výmenník tepla si vyberiete. Aké sú teda Vaše možnosti?

Graf znázorňuje úroveň rekuperácie tepla v závislosti od počiatočných nákladov. Výťažnosť kompaktných výmenníkov tepla je až o 25 % vyššia ako pri rúrkovom výmenníku tepla pri porovnateľných nákladoch. Na dosiahnutie rovnakej úrovne rekuperácie tepla sú riešenia s rúrkovými výmenníkmi tepla často niekoľkonásobne drahšie. Je to spôsobené viacerými faktormi:

  • 5x vyššia účinnosť prenosu tepla
  • Nižšie náklady na CAPEX a údržbu
  • Menšia plocha

Ako teda môžete získať najlepšie riešenie rekuperácie tepla pre Váš proces? Ak nás kontaktujete ešte dnes, naši odborníci vás prevedú celým procesom.
Prečo to nevyskúšať?


Viac informácií


cleantech-WHR-chart-logo.png

Spätné využitie tepla pre centrálne vykurovanie

V Hamburgu sa prebytočné teplo zo závodu na výrobu medi energeticky účinne odovzdáva do siete centrálneho vykurovania pomocou rozoberateľných doskových výmenníkov tepla Alfa Laval. Opätovné využitie prebytočného tepla zodpovedá 160 000 MWh ročne, ktoré sa využije na vykurovanie 3 400 domov a podľa odhadov zníži ročné emisie oxidu uhličitého o 20 000 ton.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Úspory energie vo všetkých sektoroch

Doskové výmenníky tepla Alfa Laval dokážu spätne získať odpadové teplo s vysokou a nízkou teplotou na opätovné použitie v širokom spektre aplikácií. Naše technológie umožňujú zákazníkom zvyšovať energetickú účinnosť novými, produktívnymi a ziskovými spôsobmi a využívať spätne získané teplo na centrálne zásobovanie, výrobu energie a mnoho ďalšieho. Pre viac informácií si vyberte z nižšie uvedených odvetví.

cleantech_data_centerv2.jpg

Chladenie dátového centra

Vedeli ste, že 90 % elektrickej energie spotrebovanej v dátovom centre sa premieňa na teplo? Predstavte si, že by všetky dátové centrá využívali odpadové teplo zo serverov na iné účely. Tým by sa ušetrilo 3 000 TWh ročne, čo je rovnaké množstvo energie, aké je potrebné na vykurovanie 300 miliónov európskych domácností. S tým súvisiace zníženie emisií sa rovná emisiám vyprodukovaným celým Francúzskom.

Ako môžete ušetriť a opätovne využiť odpadové teplo zo serverov? A aký to bude mať vplyv na Vaše hospodárske výsledky?


Prečítajte si viac

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC - vykurovanie, vetranie, klimatizácia

V súčasnosti sa 50 % všetkej primárnej energie stráca ako odpadové teplo. Predstavte si, že by sa všetky možné priemyselné kotly v Európe nahradili modernými tepelnými čerpadlami. Tým by sa ušetrilo 100 TWh energie ročne, čo zodpovedá výkonu 10 100 veterných turbín. Zároveň by sa znížila produkcia CO2 o 18 miliónov ton, čo je rovnaké množstvo ako 220 000 ťažkých nákladných vozidiel na cestách.

Niet pochýb o tom, že výmenou priemyselných kotlov za tepelné čerpadlá možno dosiahnuť veľké úspory. Čo by podobná zmena znamenala pre Vašu prevádzku?


Viac informácií

cleantech-ORC-pipes.jpg

Organický Rankinov cyklus (ORC)

Vedeli ste, že je možné využiť nízkoteplotné odpadové teplo z priemyselných procesov a kogeneračnej výroby tepla a elektriny?

Pri systémoch organického Rankinovho cyklu (ORC) umožňujú doskové výmenníky tepla Alfa Laval v kombinácii s našimi odbornými znalosťami efektívne využívať teplo na výrobu elektriny.

Pomocou spalinových výmenníkov tepla Alfa Laval (GTL/Micro) možno v systéme ORC účinne premieňať energiu z plynných odpadových prúdov a vyrábať tak uhlíkovo neutrálnu elektrickú energiu.


Viac informácií

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Kogenerácia - Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie (CHP)

Vedeli ste, že kombinovaná výroba elektriny a tepla (CHP) je jedným z najefektívnejších spôsobov využívania energie? Viac ako 90 % energie sa dá spätne získať na efektívne využitie. Hľadáte efektívne a nákladovo výhodné riešenie kogenerácie?

Kliknite sem a pozrite si celý sortiment tepelných riešení, ktoré spoločnosť Alfa Laval vyvinula pre aplikácie kogenerácie.


Viac informácií

cleantech_refinery210108.jpg

Rafinéria ropy

V rafinériách je energia jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich náklady. Na každý MW získanej energie možno dosiahnuť zníženie emisií CO2 až o 4 000 ton ročne.

Spoločnosť Alfa Laval má kompletné portfólio výmenníkov tepla pre rafinérske procesy. Bez ohľadu na povahu služby vám môžeme poskytnúť osvedčenú technológiu na riešenie a prekonávanie každodenných výziev, ako sú úspory energie a znižovanie emisií.

 

Viac informácií

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrochémia

Vedeli ste, že jednoduchým spôsobom, ako znížiť spotrebu energie, je jej opätovné využitie vo Vašich procesoch?

Účinnosť rekuperácie tepla môžete zvýšiť jednoduchým prechodom z rúrkových výmenníkov tepla na kompaktné výmenníky tepla. Tým sa opätovne využíva viac energie, ktorá by sa inak premrhala.

Investícia do účinnejších výmenníkov tepla je veľmi výhodná a doba návratnosti je často kratšia ako jeden rok.


Prečítajte si viac


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá