Opätovné používanie, redukcia a recyklácia

Väčšina súčasných priemyselných procesov spotrebúva veľké množstvo prírodných zdrojov a v dôsledku toho produkuje značné množstvo odpadu, ktorý sa v niektorých prípadoch musí odviezť mimo lokality na bezpečnú likvidáciu. Vďaka správnym technológiám je však čoraz viac možné minimalizovať produkciu odpadu, a tým znížiť ekologickú stopu a prevádzkové náklady. V mnohých prípadoch môžete z dnešného odpadu získať užitočné zdroje a vytvoriť tak nové zdroje príjmov pre Vašu firmu.

Spoločnosť Alfa Laval má rozsiahle skúsenosti s podporou zákazníkov v oblasti riešení na spracovanie a zhodnocovanie odpadu na mieste, ktoré umožňujú lepšie riadenie tokov odpadu a vody. Naše vysokoúčinné riešenia separácie a hospodárenia s vodou vám pomôžu znížiť, opätovne použiť a recyklovať odpad novými spôsobmi. Prečítajte si viac a dozviete sa o niektorých z mnohých spôsobov, ako spoľahlivé a osvedčené technológie spoločnosti Alfa Laval už pomáhajú zákazníkom prejsť na cirkulárny model pre udržateľnejšie - a ziskovejšie - podnikanie.

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Koniec odpadu v uhoľnej bani Rix's Creek

Inštaláciou dekantérových odstrediviek Alfa Laval sa austrálskej spoločnosti Bloomfield Group podarilo zvýšiť cirkuláciu procesov odpadového hospodárstva vo svojej uhoľnej bani a úpravni Rix's Creek. Dekantéry umožňujú spoločnosti Bloomfield separovať vodu, ktorá sa potom môže opätovne použiť v kritických procesoch v závode. Vďaka veľmi vysokému obsahu pevných látok sa koláč ľahko spracúva a vracia sa na skládku, aby prispel k rehabilitácii bane. Pozrite si toto video a dozviete sa viac.

Zrýchlenie cirkulárnej ekonomiky naprieč odvetviami

Spoločnosť Alfa Laval už desaťročia vyvíja nové možnosti v oblasti separácie a prenosu tepla. Tieto technológie dnes tvoria základ nových riešení, ktoré lepšie využívajú prírodné zdroje a znižujú množstvo odpadu v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Systém bezodpadového hospodárstva

Zodpovedné nakladanie s odpadovými vodami a ich likvidácia môžu byť pre mnohé priemyselné odvetvia veľmi nákladné. Ak ide o nákladné vozidlá, môžu byť tiež ďalším zdrojom emisií uhlíka. Eliminácia odpadových vôd je preto kľúčom k dosiahnutiu skutočne cirkulárneho obchodného modelu.

S ohľadom na tieto ciele vyvinula spoločnosť Alfa Laval systémy bezodpadového hospodárstva (ZLD): odolné, kompaktné riešenia navrhnuté na absolútnu minimalizáciu vypúšťania kvapalín v širokej škále aplikácií priemyselného odpadu. Okrem zníženia množstva odpadových vôd pomáha ZLD zabezpečiť optimálne zhodnocovanie výrobkov.

Systémy ZLD fungujú na základe kombinácie tepelných riešení a separačnej technológie, pričom jadrom zostavy je odparka AlfaFlash. Naše osvedčené výsledky a rozsiahle skúsenosti v oblasti tepelných riešení a separačných technológií sú zárukou nákladovo efektívneho a vysoko výkonného riešenia.


Viac informácií

cleantech-RRR-industrial-wastewater.jpg

Priemyselné odpadové vody

Prechod na viac obehové obchodné modely je nevyhnutný pre udržateľnejšie operácie. Keďže priemyselné procesy zvyčajne spotrebúvajú značné množstvo vody, väčšia cirkulácia znamená pochopenie toho, ako možno túto vodu ušetriť a opätovne využiť, ako aj investovanie do metód, ktoré umožňujú opätovné použitie, recykláciu alebo zhodnotenie vedľajších produktov.

Priemyselnú odpadovú vodu možno čistiť rôznymi spôsobmi a optimálne riešenie pre vás bude závisieť od vašej konkrétnej aplikácie. Spoločnosť Alfa Laval ponúka dekantéry aj celé systémy Zero Liquid discharge, ktoré oddeľujú odpad od vody, čím umožňujú opätovné použitie vody tam, kde je to potrebné, a následne znižujú vplyv na životné prostredie. Triedenie odpadu pomáha nielen pri jeho likvidácii, ale v niektorých prípadoch môže odpad ponúknuť skutočnú hodnotu.

Prečítajte si viac

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Recyklácia

Recyklácia je poslednou fázou životného cyklu výrobku v procese cirkulárnej ekonomiky, keď sa už nedá opätovne použiť, servisovať alebo opraviť. Recyklácia nám umožňuje využiť komponenty a prírodné zdroje obsiahnuté vo výrobku a vrátiť ich do výroby. To však dnes zďaleka nie je realita.

Našťastie, nové procesy vytvárajú nové príležitosti na komercializáciu recyklácie. Napríklad recyklačné procesy plastov, textilu, batérií, tuhého komunálneho odpadu (TKO) a ďalších, z ktorých sa dnes recykluje len zlomok, zatiaľ čo väčšina putuje do spaľovní alebo na skládky.

Zistite, ako Vám môžeme pomôcť premeniť odpad na hodnotu.


Prečítajte si viac

Stavebné vrty

Vodné hospodárstvo je rozhodujúce pre každý stavebný projekt. Zohráva kľúčovú úlohu pri výkopových a základových prácach, pri chladení strojov, udržiavaní tlaku, premiestňovaní pevných látok alebo ako čistiaci prostriedok. Optimalizácia spotreby vody je preto viac ako len zlepšenie udržateľnosti. Môže byť tiež dôležitá na získanie konkurenčnej výhody.

Dekantačné odstredivky Alfa Laval sú osvedčenou metódou na zvýšenie efektívnosti vrtných a tunelovacích prác, najmä pokiaľ ide o spracovanie kalov a čistotu vody. Táto technológia eliminuje potrebu sedimentačných nádrží a účinne odstraňuje väčšinu jemných častíc, ktoré tradičné zariadenia na spracovanie kalu nedokážu odstrániť bez použitia polymérov. Čistá voda oddelená od pevného odpadu sa môže opätovne použiť.


Prečítajte si viac

 

cleantech-Reuse-reduce-recycle-mining-tailings-final.jpg

Ťažobná hlušina

Dekanterové odstredivky Alfa Laval sú ideálnou voľbou pre širokú škálu úloh separácie pevnej látky a kvapaliny v ťažobnom priemysle a pri ťažbe nerastných surovín. Môžu nahradiť alebo doplniť existujúce riešenia a pomôcť zvýšiť kapacitu, znížiť objem hlušiny, ušetriť miesto a zvýšiť výťažnosť vody, chemikálií a minerálov. Dekantér predovšetkým eliminuje potrebu separačných hrádzí, čím zvyšuje vnútornú bezpečnosť vašej prevádzky.


Viac informácií


cleantech_symbol_RGB_png.png

Udržateľné partnerstvá