PureBallast
ballast water treatment  sytem
ballast water treatment sytem

Výber systému na úpravu balastnej vody

Nasledujúcich 11 bodov sú kľúčové otázky, ktoré by sa mali prediskutovať s akýmkoľvek dodávateľom. Podrobnejšie informácie o stanoviskách pri výbere systému na úpravu vôd nájdete v rozsiahlych zdrojoch Alfa Laval o spravovaní balastovej vody.

1. Je daný typ systému schválený organizáciou IMO a Pobrežnou strážou Spojených štátov?

Dohoda o spravovaní balastovej vody IMO (BWM), ktorá bola schválená, slúži ako hlavná medzinárodná smernica pre systémy na úpravu balastových vôd. Dodržiavanie dohody BWM je nevyhnutné.

Okrem toho je dôležité hľadať relatívne nedávne osvedčenie o typovom schválení IMO. Od prijatia dohody BWM v roku 2004 sa hodnotenie systémov vyvíjalo. Certifikáty vydané autorizovanými tretími stranami teraz poskytujú viac podrobností o testovaní, ako aj informácie týkajúce sa prevádzkových obmedzení systému.

Okrem toho sa v súčasnosti začala podieľať celá škála vnútroštátnych a regionálnych predpisov, predovšetkým  Norma pobrežnej stráže USA (USCG) pre vypúšťanie odpadovej vody. V záujme odstránenia znečistenia vo vodách v Spojených štátoch musí byť systém na úpravu balastovej vody plavidla schválený zo strany USCG alebo schválený systém AMS môže byť použitý až päť rokov od dátumu povolenia plavidla (pôvodný alebo rozšírený). Ak prevádzka AMS spĺňa prevádzkové potreby plavidla, zatiaľ čo typové schválenie neplatí (napríklad pri 72-hodinovej dobe zadržania je obmedzením), potom sa môže použiť AMS (t.j. systém môže byť prevádzkovaný v režime IMO)

Dodržiavanie právnych predpisov USCG je dôležité aj pre plavidlá, ktoré tým nie sú priamo dotknuté, pretože to ovplyvňuje ich potenciálnu hodnotu predaja. Ak systém na úpravu balastovej vody plavidla nemá schválenie USCG, bude ho ťažké predať akémukoľvek kupujúcemu, ktorý chce fungovať na tomto kľúčovom trhu.

Pri skúmaní typových schválení IMO a USCG, je dôležité hľadať certifikáty vydané autorizovanou treťou stranou. To zabezpečí väčšiu platnosť a zvýši transparentnosť. (Pozri otázku 2).

2. Použila sa pri certifikácii voda s prirodzene sa vyskytujúcimi organizmami?

Je dôležité, aby akékoľvek certifikát o typovom schválení bol vydaný oprávnenou treťou stranou, aby sa zabezpečilo kontrolované testovacie prostredie a reálne testovacie podmienky. Bez priehľadnosti tretej strany môžu byť dvere otvorené pre technologické skratky.

Napríklad organizmy, ktoré žijú blízko vodného povrchu, sú odolnejšie voči UV žiareniu, a preto sú najlepšie ošetrené stredotlakovými UV lampami. Použitím jednotnej zmesi vybraných a kultivovaných organizmov je možné tieto zložité organizmy jednoducho odstrániť z daného porovnania. V reálnom svete však voda nie je regulovaná a organizmy sú odolnejšie a rôznorodejšie.

Seriózni dodávatelia, ktorí chápu dôsledky nesúladu v reálnom svete, si zvolia robustnú technológiu UV, hľadajú transparentnosť tretej strany a proaktívne vyzdvihujú svoje systémy. Mala by sa použiť prírodná voda s nekultivovanými organizmami, ako sú napríklad mnohoštetinavce, vírniky a krevety, ideálne za prítomnosti obtiažnosti, ako napríklad premnožovania rias.

3. Je daný systém špeciálne určený na použitie v lodnom priemysle?

Prekvapujúce, ako by sa mohlo zdať je, že väčšina riešení na úpravu balastovej vody má svoje korene v úprave pitnej vody na pevnine. Ich technológia sa tak prispôsobila morskému prostrediu, skôr akoby sa pre to vyvinula.

Na rozdiel od pozemných systémov na úpravu vôd UV žiarením, ktorým predchádzajú iné čistiace procesy, systémy na úpravu balastovej vody čelia obtiažnejším organizmom, nepravidelnej kvalite vody, vyšším teplotám a dlhým obdobiam kľudového stavu so soľnou vodou v nich. Systém špeciálne navrhnutý pre námorné podmienky bude lepšie vybavený na tieto výzvy.

4. Odolajú kľúčové komponenty daného systému korózii v morskej vode?

Kľúčové komponenty mnohých systémov na úpravu balastovej vody sú vyrobené z materiálov nižšej triedy, ako je napríklad oceľ 316L. Hoci je oceľ 316L bežný technický materiál, pri kontakte s morskou vodou tiež koroduje. Reaktor na úpravu UV žiarením, ktorý je počas procesu úpravy naplnený morskou vodou, môže už za päť rokov skorodovať, ak je vyrobený z 316L, a tým vyžadovať nákladnú výmenu.

Ak je vyrobený z materiálu ako austenitickej nehrdzavejúcej ocele 254 SMO alebo AL6XN Super, ktorý účinne odoláva korózii morskou vodou, možno očakávať, že kľúčové komponenty systému na úpravu vydržia oveľa dlhšie. UV reaktory typu AL6-XN, môžu napríklad vydržať až 20 rokov alebo viac.

5. Dokáže daný systém maximálne využiť vyprodukované UV žiarenie?

Súčasťou vytvorenia biologicky efektívnej a energeticky účinnej úpravy UV žiarením je, aby všetko UV žiarenie vyprodukované lampami skutočne zasiahli cielené organizmy. Vnútorná konštrukcia reaktora by mala zabezpečiť vysokú a rovnomernú distribúciu UV žiarenia, ako aj vysokú turbulenciu vo vode, ktorá ním prechádza. To zabezpečí, že všetky organizmy dostanú koncentrovanú dávku.

Vody s nízkou čistotou, pri ktorých je priepustnosť UV žiarenia nízka, si dokonca vyžadujú dôslednejšie opatrenia. Použitie špeciálne navrhnutých objímok zo syntetického kremeňa podporí prenos širšieho spektra vlnových dĺžok a poskytne viac UV žiarenia na dezinfekciu. (Pozri otázku 6).

6. Poskytuje daný systém efektívne riadenie napájania?

Riadenie spotreby energie je čiastočne otázkou energetickej efektívnosti. Prirodzene, systém na úpravu balastovej vody by mal používať čo najmenšie množstvo energie na zabezpečenie súladu.

Spravovanie energie je však tiež záležitosťou vykonania biologickej dezinfekcie. Zatiaľ čo by systém mal fungovať efektívne, mal by mať v značnej miere aj rezervu energie. To umožní zvyšovanie najťažších scenárov, napr. vôd s extrémne nízkou priepustnosťou UV (pozri otázku 5).

Bez možnosti zvyšovania aktivity môže systém narušiť prevádzku plavidiel v obtiažnych vodách. V najlepšom prípade môže spomaliť záťažové operácie podstatným znížením prietoku balastovej vody. V najhoršom prípade to môže zabrániť vstupu do týchto vôd.

7. Má daný systém automatický cyklus čistenia na mieste (CIP)?

Bez akejkoľvek formy čistenia sa na kremenných objímkach UV lámp v systéme na úpravu balastovej vody vytvoria usadeniny uhličitanu vápenatého a kovových iónov. To zhorší úpravu, pretože menej UV žiarenia, ktoré produkujú lampy, bude schopné prejsť.

Mechanické stieranie je alternatíva k CIP, ale stierače sú neúčinné proti hromadeniu kovových iónov, ktoré musia byť odstránené tekutinou s nízkym pH. Ani nečistia UV senzor v reaktore, ktorý meria priepustnosť UV. Ak je snímač znečistený, systém môže použiť viac energie, než je potrebné alebo môže byť inak zle kontrolovaný.

Akákoľvek forma mechanického čistenia - vrátane manuálneho čistenia - tiež povedie k poškriabaniu objímok. Nakoniec aj tieto zhoršia výsledky úpravy.

Jednoducho povedané, testy ukázali, že CIP zohráva cennú úlohu pri udržiavaní biologickej dezinfekcie systému na úpravu balastovej vody. V prípade systému založeného na UV žiarení sú účinky badateľné po jedinom čistení.

Bez možnosti zvyšovania aktivity môže systém narušiť prevádzku plavidiel v obtiažnych vodách. V najlepšom prípade môže spomaliť záťažové operácie podstatným znížením prietoku balastovej vody. V najhoršom prípade to môže zabrániť vstupu do týchto vôd.

8. Sú k dispozícii komplexné monitorovacie a pevne zapojené bezpečnostné funkcie?

Bezpečnosť je na palube prvoradá. To je jeden z dôvodov pre výber systému na úpravu balastovej vody založenom na UV žiarení, skôr než výber jedného, ktorý je odkázaný na chemikálie. Dokonca aj systém na úpravu UV žiarením musí byť postavený s ohľadom na bezpečnosť.

Monitorovanie všetkých hlavných komponentov je nevyhnutné. Napríklad, poloha všetkých ventilov by mala byť indikovaná prostredníctvom spätnej väzby. Samotný reaktor by mal mať teplotné aj hladinové snímače (najlepšie v dvojitom nastavení) a v prípade prehriatia alebo nízkej hladiny vody by mala byť pevne zapojená funkcia vypnutia. Toto môže zabrániť vážnemu poškodeniu zariadenia v prípade poruchy.

9. Je systém automatický a ľahko pochopiteľný pre obsluhu?

Hoci sa počet a zložitosť palubných systémov zvyšuje, nezvyšuje sa dostupný čas a celková spôsobilosť posádok. To robí automatickú prevádzku nevyhnutnou pre akýkoľvek systém na úpravu balastovej vody. Jednoduché spustenie a zastavenie bez manuálneho zásahu počas prevádzky je ideálne.

Grafické používateľské rozhranie, a nie rozhranie založené na textoch, môže poskytnúť zrozumiteľnejší prehľad, ktorý uľahčuje správne rozhodovanie a používanie medzinárodnými posádkami. Pre maximálny prehľad a flexibilitu by malo byť možné začleniť systém riadenia do integrovaného systému riadenia plavidla.

10. Predviedol dodávateľ daného systému jeho schopnosti?

Rovnako ako pri akejkoľvek väčšej inštalácii je schopnosť dodávateľa dodať včas dôležitou úlohou, aby sa predišlo dodatočným nákladom. Inštalácia systému na úpravu balastovej vody je mimoriadne komplexná úloha, najmä keď sa vykonáva ako dodatočná montáž. Často sú zainteresované viaceré strany, čo znamená, že dodávateľ musí byť schopný spolupracovať s mnohými partnermi a v prípade potreby poskytnúť silné spravovanie projektu.

Tieto možnosti sú ešte dôležitejšie po ratifikovaní dohody BWM. Keďže všetky plavidlá budú potrebovať systém na úpravu balastovej vody v priebehu niekoľkých rokov, tisíce plavidiel budú súťažiť o pár zdrojov, ktoré existujú.

Mnohí dodávatelia dodali do dnešného dňa len hŕstku systémov, a preto nemajú dostatočnú výrobnú silu, aby to zvýšili v nadchádzajúcich rokoch. Iní nemajú praktické skúsenosti na zabezpečenie hladkej inštalácie s mnohými zainteresovanými stranami. Ak chcete zabezpečiť kompatibilný systém načas, je dôležité dôkladne sa pozrieť na inštalovanú základňu a záznamy dodávateľa.

11. Je daný systém doplnený dobrou ponukou globálnych služieb?

Voľba systému na úpravu balastovej vody má dlhodobé dôsledky, keďže zariadenie je navrhnuté, aby vydržalo počas životnosti plavidla. Budú potrebné nielen pre diely, ale aj odborná znalosť v oblasti optimalizácie systému v priebehu mnohých rokov prevádzky.

Jednoduchý prístup k podpore prinesie pozitívny rozdiel v pokoji mysle a nákladoch životného cyklu. Ak to nemáte, môže to mať vplyv na schopnosť plavidla vyhovieť, ak nie je možné dodať službu načas. Výber dodávateľa pomocou globálnej servisnej siete je veľmi dôležitý a dodávateľ by mal mať v ideálnom prípade dobre vyvinutý servis, ktorý ponúka špeciálne na úpravu balastovej vody.

Ak sa plavidlo predáva so systémom od uznávaného dodávateľa s celosvetovou podporou, môže to tiež mať pozitívny vplyv na predajnú cenu a počet potenciálnych kupcov.