Zásady spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Alfa Laval je presvedčená o tom, že vaše osobné údaje patria len vám. Naším cieľom je vždy rešpektovať a spracovávať vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou. Pri návšteve našich webových stránok môžete mať istotu, že rešpektujeme vaše súkromie.

Účelom týchto zásad je informovať vás o typoch osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate niektorú z webových stránok spoločnosti Alfa Laval, ako aj o našich opatreniach na ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Tieto zásady a ich princípy sa týkajú údajov umožňujúcich identifikáciu osôb, o ktoré vás žiadame a ktoré nám vy poskytujete. Sú to informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, napríklad vaše meno, adresa bydliska, e-mailová adresa, číslo IP alebo iné kontaktné údaje.

Naším cieľom je spracovávať osobné údaje takým spôsobom, ktorý je primeraný, relevantný a nepresahuje rámec účelu, na ktorý sa tieto údaje zhromažďujú. Chceme byť maximálne transparentní, pokiaľ ide o typy osobných údajov a účel ich zhromažďovania. Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len vtedy, keď na to existuje právny základ, a v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Alfa Laval vám na požiadanie poskytne ďalšie informácie o spracovávaní a ochrane vašich osobných údajov získavaných počas vašej návštevy našich webových stránok alebo keď s nami komunikujete prostredníctvom iných kanálov. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

Získavanie osobných údajov

Veríme, že nasledujúce informácie vám pomôžu pri vykonaní informovaného rozhodnutia o tom, či sa s nami podelíte o svoje osobné údaje. Vždy sa môžete slobodne rozhodnúť, či nám chcete poskytnúť svoje osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať.

Pri návšteve našej webovej lokality

Pri návšteve a prehľadávaní našich webových stránok a pri používaní väčšiny ďalších služieb nepožadujeme žiadne osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať. Môžeme zhromažďovať obmedzené údaje, ktoré vás osobne neidentifikujú a ktoré váš prehliadač sprístupňuje pri každej vašej návšteve našej webovej lokality. Medzi tieto údaje patria napríklad tieto: vaša IP adresa, jazyk prehliadača, údaje o geografickej polohe, dátum a čas alebo súbory cookie. Údaje, ktoré vás osobne neidentifikujú používame na to, aby sme lepšie pochopili vašu používateľskú skúsenosť a vašu interakciu s našimi stránkami, ale takisto na zlepšenie našej ponuky a našich služieb. Naše zásady používania súborov cookie sú k dispozícii tu: www.alfalaval.sk/legal/cookies-policy

Vytvorenie konta

Poskytujeme tiež služby, ktoré vyžadujú registráciu a vytvorenie osobného konta. Aby bolo možné vykonať registráciu konta, potrebujeme určité údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať, ktoré použijeme na vytvorenie konta a na poskytovanie požadovaných služieb. Tieto údaje umožňujúce identifikáciu osoby budú použité len na konkrétny účel, na ktorý boli získané.

Oznámenie o ochrane osobných údajov pri nábore zamestnancov a o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Spoločnosť Alfa Laval, jej pobočky a pridružené podniky zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje, ktoré poskytnete vo svojej žiadosti o pracovné miesto v spoločnosti Alfa Laval. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov uchádzačov (pozri prepojenie) stanovujú osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, účely, na ktoré ich spracovávame, ako aj vaše práva v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov.

Všetky údaje zhromaždené v súvislosti so žiadosťami o zamestnanie a žiadosťami o poskytnutie informácií, bez ohľadu na to, či sú zverejnené na webovej lokalite spoločnosti Alfa Laval, alebo sú zverejnené iným spôsobom, sa môžu použiť v reakcii na vašu požiadavku alebo žiadosť zamestnanie. Tieto informácie môžete odstrániť prihlásením sa do svojho konta (ktoré ste si vytvorili pri odoslaní svojej žiadosti) a fyzickým odstránením vašich údajov v tomto konte. Viac informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje, nájdete tu: https://www.alfalaval.com/data-privacy-notice-for-job-applicants/

Uchádzanie sa o pracovnú pozíciu online

Vždy, keď budeme potrebovať vaše osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať, budeme vás informovať tom, ktoré typy údajov zhromažďujeme a ako ich používame. Vo všeobecnosti, keď žiadate o pracovnú pozíciu online, budeme vaše informácie používať na spracovávanie vašej žiadosti.

Obchodná komunikácia

Ak si želáte, aby sme vám posielali informačné bulletiny, marketingové a propagačné materiály či všeobecné informácie, prípadne keď s nami komunikujete online, v závislosti od typu požadovaného kontaktu môžeme zhromažďovať napríklad nasledujúce údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať:

 • kontaktné údaje (e-mail, adresa, tel. číslo, pracovná pozícia alebo rola), názov spoločnosti a preferovaný jazyk,
 • podujatie, stretnutie (vrátane spätnej väzby týkajúcej sa obsahu a služieb na podujatiach, ktorých sa zúčastníte, prostredníctvom prieskumov), cestovné informácie.
 • Keď sa pripájate k sociálnym platformám, môžeme zhromažďovať informácie, ktoré poskytnete alebo zverejníte v rámci našich služieb.
 • Okrem toho môžeme zhromažďovať aj údaje o vašej presnej polohe v reálnom čase pomocou webových majákov, GPS, mobilných vysielačov, Wi-Fi signálov a/alebo budúcich technológií.
 • Môžeme sledovať, ako často používate aplikáciu a kde ste si ju stiahli.

Okrem toho môžeme zhromažďovať informácie od obchodných partnerov, tretích strán konajúcich vo vašom mene a z iných platforiem, ktoré nám pomáhajú s poskytovaním služieb. Môžeme napríklad získať údaje o stretnutí od poskytovateľa registrácie pre podujatie.

Údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať, používame na to, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby a zasielať vám marketingové a propagačné materiály, ktoré sú pre vás relevantné, vrátane pozvánok na podujatia a semináre, ponúk produktov a služieb, aby sme s vami mohli zostať v kontakte a informovať vás o novinkách, aktualizáciách a iných informáciách týkajúcich sa obchodných vzťahov, ktoré môžu byť pre vás dôležité.

Kedykoľvek nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, na základe ktorých vás možno identifikovať. Kontaktujte nás e-mailom na adrese dataprivacy@alfalaval.com

Spoločnosť Alfa Laval nesie zodpovednosť z pozície prevádzkovateľa

Spoločnosť Alfa Laval Corporate AB so sídlom vo švédskom meste Lund je prevádzkovateľom osobných údajov získaných prostredníctvom našej webovej lokality, ktoré ste nám zverili. Vždy robíme všetko pre to, aby sme dodržiavali všeobecné nariadenie o ochrane údajov a iné platné zákony o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek sťažností v súvislosti s tým, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, na základe ktorých vás možno identifikovať, ktoré nedokážeme vyriešiť priamo my, kontaktujte Švédsky úrad na ochranu údajov na adrese at imy@imy.se

Právne základy zhromažďovania a spracovávania osobných údajov

V závislosti od služieb, ktoré od nás môžete požadovať, spracovávame vaše údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať, len vtedy, keď na to existuje právny základ. Ak od vás vyžadujeme súhlas so získavaním a spracovávaním vašich osobných údajov, formulár žiadosti vám poskytneme jasným, konkrétnym a expresným spôsobom.

Ak sme vás požiadali o súhlas, môžete ho vždy kedykoľvek odvolať tak, že nás o tom informujete, a my prestaneme používať alebo spracovávať osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať.

Zdieľanie údajov

Spoločnosť Alfa Laval vo všeobecnosti bez vášho súhlasu nikdy neprepožičiava ani nepredáva osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať, iným spoločnostiam ani jednotlivcom. Takéto údaje môžeme zdieľať za ktorejkoľvek z nasledujúcich obmedzených okolnosti:

 • S vaším súhlasom.
 • Dôveryhodným spoločnostiam alebo osobám výlučne na účely spracovania vašej žiadosti v našom mene. V takom prípade sú príslušné subjekty viazané záväznými dohodami, na základe ktorých sa takéto údaje spracovávajú len na náš pokyn, v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a so zabezpečením dôvernosti a primeraných bezpečnostných opatrení.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo ak sa v dobrej viere domnievame, že prístup k takýmto údajom, ich uchovávanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Alfa Laval, jej používateľov alebo verejnosti.

Osobné údaje získané na našej stránke môžeme uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej má spoločnosť Alfa Laval alebo naši poskytovatelia hostingových služieb svoje zariadenia. Používaním našich služieb súhlasíte s prenosom vašich údajov medzi týmito zariadeniami vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo vašej krajiny.

Zdieľanie informácií špecifických pre konkrétne konto

Ak ste si u nás vytvorili konto, môžeme zdieľať informácie poskytnuté v rámci vášho konta medzi všetkými našimi službami, distribútormi a obchodnými partnermi, aby sme vám mohli zabezpečiť čo najlepšiu skúsenosť a aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich služieb. Informácie o vašom konte neposkytneme iným osobám ani iným ako pridruženým spoločnostiam, s výnimkou výnimočných okolností opísaných v tomto oznámení alebo s vaším súhlasom.

Vaše údaje zdieľame len s dátovými platformami a poskytovateľmi cloudových služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene. Informácie zdieľame so spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať naše služby a zabezpečovať ich podporu. Niektorí dodávatelia sa môžu nachádzať v inej krajine, než v ktorej žijete vy. Informácie môžeme zdieľať aj s poskytovateľmi analytických služieb a vyhľadávačov, ktorí konajú v našom mene.

Prenosy údajov

Spoločnosť Alfa Laval dodržiava medzinárodné právne predpisy o ochrane údajov týkajúce sa prenosov z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska do tretích krajín. Prenosy údajov sa v tejto súvislosti týkajú všetkých osobných údajov, ktoré spoločnosť Alfa Laval prenáša z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a ktoré sa týkajú konkrétnej osoby v EHP alebo vo Švajčiarsku. Spoločnosť Alfa Laval vynaloží komerčne primerané úsilie na získanie záruk od tretích strán, ktorým údaje prenášame, že budú chrániť osobné údaje v súlade s týmito zásadami. Spoločnosť Alfa Laval má medzinárodnú pôsobnosť, čo zahŕňa veľký počet prenosov osobných údajov medzi rôznymi pobočkami, ako aj ich prenos tretím stranám nachádzajúcim sa v krajinách, v ktorých vykonávame svoju činnosť. V súvislosti s takýmito prenosmi údajov niektoré krajiny zaviedli obmedzenia na prenosy osobných údajov a spoločnosť Alfa Laval v súlade s tým prijala rôzne opatrenia vrátane týchto:

 • V prípade potreby spoločnosť Alfa Laval uplatňuje štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou EÚ alebo podobné zmluvné doložky platné v iných jurisdikciách. To zahŕňa aj prenosy údajov dodávateľom a iným tretím stranám.
 • Vaše údaje môžeme preniesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) len vtedy, ak sme v prijímajúcej krajine zabezpečili primeranú úroveň ochrany, ako sa vyžaduje podľa príslušných zákonov o ochrane údajov

Spoločnosť Alfa Laval zaistí bezpečnosť týchto osobných údajov počas ich prenosu, ako aj použitie osobných údajov len takými spôsobmi, ktoré sú v súlade s účelmi, na ktoré spoločnosť Alfa Laval tieto údaje získala, prípadne spôsobom schváleným príslušnou osobou.

Bezpečnostné opatrenia

Naším cieľom je zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom a akýmikoľvek inými nezákonnými formami spracovávania. Naším cieľom je tiež zabezpečiť, aby úroveň zabezpečenia a opatrenia prijaté na ochranu vašich osobných údajov zodpovedali rizikám, ktoré vyplývajú z povahy a spôsobu použitie vašich osobných údajov.

Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na našich zamestnancov a dodávateľov, ktorí potrebujú tieto informácie používať, aby ich mohli spracovávať v našom mene, a ktorí sú zmluvne zaviazaní zachovávať bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov.

Aktualizácia vašich údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje, snažíme sa zabezpečiť, aby boli vždy presné a aktuálne. Budeme sa snažiť vymazať alebo opraviť osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné. Ak potrebujete aktualizovať alebo opraviť osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať, pošlite svoju žiadosť prostredníctvom formulára a my vám poskytneme možnosť aktualizovať alebo opraviť osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení, prípadne na splnenie účelov, o ktorých ste boli informovaní iným spôsobom. Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to povoľujú platné právne dôvody. Potom ich vymažeme.

Ak sa naše právne dôvody opierajú o váš súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať. Ak ste využili svoje právo odvolať súhlas, môžeme mať povinnosť uchovávať vaše osobné údaje, na základe ktorých vás možno identifikovať, počas určeného obdobia, aby sme si mohli za určitých okolností splniť svoje zákonné povinnosti a brániť sa v prípadných právnych sporoch.

Prepojenia na stránky tretích strán

Služby môžu obsahovať prepojenia na iné webové stránky, ktorých zásady ochrany osobných údajov sa líšia od našich. Tieto externé stránky môžu na váš počítač ukladať svoje vlastné súbory cookie, zhromažďovať alebo požadovať osobné údaje. Ak ktorejkoľvek z týchto stránok poskytnete svoje osobné údaje, ich používanie sa bude riadiť zásadami ochrany osobných údajov týchto stránok. Spoločnosť Alfa Laval nevykonáva kontrolu ani nepreberá zodpovednosť za tieto stránky a odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali príslušné zásady ochrany osobných údajov

Vaše práva ako jednotlivca podľa tohto oznámenia

Keďže spracúvame vaše osobné údaje, môžete si za určitých okolností uplatniť určité práva.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi môžete požiadať o nasledovné:

 • prístup k vašim osobným údajom (žiadosť dotknutej osoby o prístup k údajom),
 • oprava vašich osobných údajov,
 • vymazanie vašich osobných údajov,
 • obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov,
 • námietka proti spracovávaniu vašich osobných údajov,
 • odvolanie súhlasu na spracovávanie vašich osobných údajov.

Všetky žiadosti musia byť podané elektronicky prostredníctvom príslušného formulára vrátane uvedenia údajov ako meno, e-mailová adresa a pod., ktoré sú potrebné na overenie vašej totožnosti. Ak platné právne predpisy stanovujú administratívny poplatok za splnenie takejto žiadosti (vrátane neopodstatnených alebo nadmerných žiadostí), spoločnosť Alfa Laval môže takýto poplatok účtovať.

Všetky platné žiadosti vybavíme bez zbytočného odkladu a náležitým spôsobom a odpovieme vám v anglickom jazyku najneskôr do 30 dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak bola vaša žiadosť na základe uvedených dôvodov zamietnutá, máte právo podať sťažnosť na miestny úrad na ochranu údajov v jurisdikcii kancelárie, ktorá služby poskytuje.

Marketingové informácie

Spoločnosť Alfa Laval môže zhromažďovať údaje týkajúce sa vašej osoby priamo alebo nepriamo prostredníctvom vlastných alebo iných zdrojov, ako je napríklad zoznam našich dodávateľov atď. V takom prípade požiadame predajcov o potvrdenie, že tieto informácie boli získané treťou stranou legálne a že máme právo tieto informácie od nich získať a použiť. Ak sa zaregistrujete na podujatie, môžeme zhromažďovať ďalšie informácie (online alebo offline) v súvislosti s týmto podujatím, prípadne vám môžeme zasielať ďalšie informácie o našich produktoch a službách. Ak nám poskytnete svoje kontaktné údaje (napríklad nám odovzdáte vizitku), môžeme s vami aj príslušným spôsobom komunikovať. Právnym základom pre spracovávanie týchto osobných údajov je súhlas. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov. Žiadosť o odvolanie súhlasu zašlite pomocou tlačidla na odhlásenie z odberu v našom oznámení o ochrane osobných údajov v príslušnej komunikácii, ktorú sme vám zaslali, alebo prostredníctvom tohto prepojenia: Formulár žiadosti

Zmeny tohto oznámenia

Spoločnosť Alfa Laval si vyhradzuje právo priebežne meniť a dopĺňať toto oznámenie. Očakávame, že väčšina takýchto zmien bude malá, ale môžu sa vyskytnúť aj zmeny, ktoré budú významnejšie. Dátum poslednej úpravy je uvedený na konci tohto dokumentu.

Tieto zmeny zverejníme na tejto stránke a ak sú zmeny významné, zabezpečíme aj výraznejšie oznámenie. Aktuálna verzia oznámenia bude uvedená v hornej časti stránky. Predchádzajúce verzie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov budú uložené v archíve s možnosťou prezerania.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva, kedykoľvek nás môžete kontaktovať na adrese dataprivacy@alfalaval.com

Verzia

Toto oznámenie bolo zverejnené 8. februára 2022