Právne podmienky

Na tejto webovej lokalite sú všetci vítaní. Prístupom na túto webovú lokalitu však súhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE S NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, TAK VÁS ŽIADAME O OPUSTENIE TEJTO WEBOVEJ LOKALITY.

Prístupom na stránky spoločnosti ALFA LAVAL Corporate AB (ďalej len ALFA LAVAL) na webe (WWW) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania:

Autorské práva

Vzhľad tejto webovej lokality a obsah týchto WWW stránok (vrátane textu, obrázkov, audiovizuálnych prvkov a i.) sú chránené autorským právom spoločnosti ALFA LAVAL (alebo jej pobočiek, ak je tak uvedené, a/alebo poskytovateľov licencií) a sú chránené autorskými právami vo Švédsku a podľa rôznych zákonov a zmlúv iných krajín. Obsah je chránený aj nezapísaným dizajnom spoločenstva. Všetky práva vyhradené.

Obsah webovej lokality vrátane textu, obrázkov, zvuku a pod. sa nesmie, s výnimkou výhradne súkromných účelov alebo ak je uvedené inak, reprodukovať, prenášať, šíriť alebo uchovávať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ALFA LAVAL Corporate AB.

Úpravy obsahu webovej lokality sú výslovne zakázané. Preto nesmiete napríklad: (i) šíriť alebo prenášať takýto obsah online ani offline, (ii) upravovať, opätovne používať alebo zverejňovať takýto obsah, (iii) odstraňovať akékoľvek poznámky zo stiahnutých materiálov, ktoré predstavujú upozornenie alebo vysvetlenie autorských práv, ochrannej známky, obchodného označenia, patentu alebo iných práv duševného vlastníctva, (iv) používať takýto obsah na akékoľvek verejné účely, aj keď sú nekomerčné, alebo (v) pokúšať sa rozložiť, spätne analyzovať alebo inak rozoberať akýkoľvek softvér alebo iný obsah tejto webovej lokality.

Použitie tlačových správ a iných dokumentov klasifikovaných ako verejné je povolené vo verejnej komunikácii, ak je uvedený zdroj informácií. V opačnom prípade je reprodukcia, prenos, distribúcia alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ALFA LAVAL zakázané s výnimkou nasledujúcich podmienok. Obsah WWW stránok spoločnosti ALFA LAVAL sa môže používať len na informačné účely a spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno spoločnosti ALFA LAVAL. Informácie uvedené na tejto WWW lokalite nie je dovolené upravovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti ALFA LAVAL. Na jednotlivé dokumenty nachádzajúce sa na našich WWW stránkach sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky uvedené v týchto dokumentoch.

Niektoré časti webovej lokality obsahujú obrázky a materiály, ktoré podliehajú autorským právam ich poskytovateľov a spoločnosť ALFA LAVAL ich používa so súhlasom. Vaše používanie takýchto materiálov inak ako v súlade s týmito podmienkami môže porušovať práva príslušných iných strán.

Spoločnosť ALFA LAVAL súhlasí s tým, aby ste si mohli ukladať na svojom počítači alebo tlačiť kópie výňatkov z týchto stránok výlučne pre svoju osobnú potrebu.

Práva k ochranným známkam

Názov spoločnosti a skupiny ALFA LAVAL, logotyp a rovnaké názvy jej pobočiek a pridružených spoločností, ako aj obchodné značky, názvy produktov a ochranné známky spoločnosti ALFA LAVAL, jej pobočiek a pridružených spoločností sú majetkom spoločnosti ALFA LAVAL a/alebo jej pobočiek a pridružených spoločností.

Odmietnutie zodpovednosti, záruk

Obsah WWW stránok spoločnosti ALFA LAVAL sa poskytuje „ako je“ a „ako je k dispozícii“. S výnimkou prípadov vyžadovaných platnými právnymi predpismi sa neposkytuje žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo implicitná, vrátane, nie však výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia práv, v súvislosti so správnosťou, presnosťou, spoľahlivosťou atď. obsahu týchto stránok. Spoločnosť ALFA LAVAL nezaručuje, že jej stránky alebo server, ktorý ich sprístupňuje, neobsahujú vírusy ani iné škodlivé komponenty. Každá dokumentácia spoločnosti ALFA LAVAL môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť ALFA LAVAL môže vykonať zmeny a doplnenia všetkých informácií, ktoré sú tu uvedené. Spoločnosť ALFA LAVAL si vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať stránky alebo zrušiť prístup k stránkam.

Spoločnosť ALFA LAVAL nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane, nie však výlučne, priamych, náhodných, následných, nepriamych, sekundárnych, špeciálnych alebo represívnych škôd, strát alebo výdavkov alebo ušlého zisku v súvislosti s prístupom na WWW stránky spoločnosti ALFA LAVAL alebo na akékoľvek stránky, na ktoré sa odkazuje, alebo s nemožnosťou používať obsah týchto stránok, alebo použitím alebo pokusom o použitie informácií, ktoré sú na nich uvedené, alebo v súvislosti s akýmkoľvek zlyhaním, chybou, opomenutím, prerušením, poruchou, oneskorením v prevádzke alebo prenose, počítačovým vírusom alebo poruchou linky alebo systému, a to aj v prípade, že spoločnosť ALFA LAVAL alebo jej zástupcovia boli na takéto škody, straty alebo výdavky upozornení. Náhrada škôd požadovaná od spoločnosti ALFA LAVAL v žiadnom prípade neprekročí prípadné náklady, ktoré ste zaplatili za prístup na túto stránku.

Spoločnosť ALFA LAVAL nenesie žiadnu zodpovednosť za materiál, ktorý vlastnia, vytvorili alebo zverejnili tretie strany a na ktorý odkazujú WWW stránky spoločnosti ALFA LAVAL. Po prepojení na takúto stránku tretej strany ste povinní pred jej používaním skontrolovať pravidlá používania tejto stránky a súhlasiť s nimi. Prepojenie na inú lokalitu ako lokalitu spoločnosti ALFA LAVAL neznamená, že spoločnosť ALFA LAVAL schvaľuje túto lokalitu a produkty alebo služby, na ktoré sa na takejto lokalite tretej strany odkazuje.

Odosielanie materiálov

Spoločnosť ALFA LAVAL vás povzbudzuje, aby ste na túto webovú lokalitu zaslali akékoľvek nedôverné pripomienky týkajúce sa produktov spoločnosti ALFA LAVAL. Ak máte nejaký nápad a želáte si, aby spoločnosť ALFA LAVAL zvážila jeho použitie za odmenu pre vás, neposielajte ho na túto webovú lokalitu ani inak prostredníctvom internetu. Pri zasielaní materiálov, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom našich WWW stránok, ako poskytovateľ materiálu súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami: (1) materiál poskytujete s vedomím, že ho môžeme zverejniť, (2) zaručujete sa, že materiál nebude obsahovať žiadne položky, ktoré sú nezákonné alebo inak nevhodné na zverejnenie, (3) pred poskytnutím materiálu vynaložíte primerané úsilie na kontrolu a odstránenie akýchkoľvek vírusov alebo iných kontaminujúcich alebo deštruktívnych prvkov, (4) súhlasíte s tým, že nás odškodníte, ak akákoľvek tretia strana podnikne kroky proti nám v súvislosti s materiálom, ktorý nám poskytnete, (5) súhlasíte s tým, že proti nám nepodniknete žiadne kroky v súvislosti s uvedeným materiálom a (6) vyhlasujete, že ste vlastníkom materiálu alebo máte neobmedzené právo nám ho poskytnúť a spoločnosť ALFA LAVAL môže tento materiál zverejniť a/alebo začleniť do našich produktov alebo do akýchkoľvek opísaných koncepcií bez zodpovednosti alebo povinnosti náhrady.

Všetky práva vyhradené

Všetky práva, ktoré týmto nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Spoločnosť ALFA LAVAL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky aktualizáciou tohto príspevku. Všetky takéto zmeny sú pre vás záväzné, preto by ste mali pravidelne kontrolovať toto vyhlásenie o zmluvných podmienkach.

Vlastníctvo lokality

Vlastníkom a vydavateľom tejto webovej lokality je spoločnosť:
Alfa Laval Corporate AB
SE-221 00 LUND
Švédsko
Tel. číslo: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Kontaktné údaje

V prípade otázok týkajúcich sa vyššie uvedených sekcií kontaktujte spoločnosť ALFA LAVAL (vyd.) prostredníctvom stránky s kontaktnými údajmi pre spoločnosť ALFA LAVAL Corporate AB.