2022-03-08 ProductNews

Zvýšte kvalitu a zisk pri výrobe biopalív pomocou predúpravy HVO

Chcete zvýšiť kvalitu svojej výroby biopalív alebo splniť požiadavky novej legislatívy? Systémy predúpravy HVO spoločnosti Alfa Laval dokážu meniť tuky a oleje na surovinu, ktorú potrebujete na výrobu bio nafty a zeleného leteckého paliva.

Biofuels_640x360.jpg

Prečo predúprava HVO?

Existuje niekoľko dobrých dôvodov na predúpravu tukov a olejov. Odstránenie alebo zníženie kontaminantov v surových tukoch a olejoch na prijateľnú úroveň má zásadný význam. Medzi kontaminanty patria napríklad pevné látky, vlhkosť, chloridy, bielkoviny, polyetylén, fosfor, kovy a síra. Predúprava tiež chráni zariadenia, maximalizuje životnosť katalyzátorov a zaisťuje vysokou efektivitu obnoviteľných palív v v nadväzujúcich procesoch.

 

Odstraňovanie kontaminantov z tukov a olejov

Najbežnejšími procesmi pre odstraňovania kontaminantov z tukov a olejov sú špeciálne odkalovanie, nazývané "degumming" a adsorpcia. Na jednej strane je degumming nevyhnutný, aby sa zabránilo znečisteniu zariadenia, poklesu tlaku katalyzátora a strate aktivity katalyzátora. Adsorpcia na druhej strane odstraňuje všetky zvyšky fosfatidov po odmastení a znižuje obsah kovov. Existujú aj voliteľné procesy vrátane zmiernenia obsahu chloridov a odstraňovania polyeténu, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu týchto obnoviteľných zdrojov.

 

Koncepcie predúpravy HVO

Pri navrhovaní systému predbežnej úpravy HVO je dôležité mať na pamäti typy používaných surovín, likvidáciu vedľajších produktov, umiestnenie zariadenia, počet liniek a dostupnosť. Rozhodujúce je aj nakladanie s odpadovými vodami. Napríklad pri typických procesoch odkalovania a zmierňovania obsahu chloridov vzniká vo všeobecnosti odpadová voda zodpovedajúca až 10 % objemu spracovávaného oleja. Aby sa maximalizovalo využitie vody, jej recyklácia a opätovné použitie, musí návrh systému predúpravy HVO zahŕňať aj vhodné systémy nakladania s odpadovými vodami. Ďalším spôsobom, ktorý by umožnil výrobu procesnej vody z vysoko slanej vody, je spätné získavanie a opätovné využívanie odpadového tepla.

 

 

Biofuels 640x360

Prečo práve Alfa Laval?

Spoľahnite sa na spoločnosť Alfa Laval, ktorá poskytuje komplexné riešenia pre efektívnosť využitia vody a energie v odvetví spracovania jedlých olejov a rafinácie ropy. Od výroby surovej ropy až po kompletné zariadenia na rafináciu a spracovanie tukov vrátane systémov na predúpravu HVO, ktoré sú podporované globálnou servisnou sieťou a našou lokálnou prítomnosťou.

Zaujíma vás predúprava HVO?

Viac informácií nájdete tu

Súvisiace informácie: