ViscoVap

Alfa Laval ViscoVap koncentruje vysoko viskózne kvapaliny citlivé na teplotu s obsahom vlákniny a pevných látok v podmienkach nízkoteplotného vákua. Je kompaktný a účinný a vďaka vysokým prietokom, vysokej účinnosti prenosu tepla a samočistiacemu efektu je odolnejší voči usadzovaniu. Tým sa znižujú náklady na energie, vodu a čistiace prostriedky a zároveň vzniká menšie množstvo odpadovej vody.

Viscovap tubular evaporator

Zamerajte sa na kvalitu a výťažnosť produktov s vysokou viskozitou a citlivosťou na teplotu vďaka nízkym teplotám a vysokej účinnosti prenosu tepla

  • Zachováva kvalitu vysoko viskóznych produktov citlivých na teplo
  • Minimálne riziko usadzovania vďaka vysokej rýchlosti, vysokému šmykovému napätiu, hladkým plochám slúžiacim na prenos tepla a samočistiacemu efektu
  • Dlhšia doba prevádzkyschopnosti vďaka spoľahlivej, robustnej, samočistiacej konštrukcii
  • Univerzálna modulárna konštrukcia uľahčuje spracovanie rôznych produktov s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami a prispôsobenie kapacity podľa potreby
  • Vysoká výťažnosť vďaka dlhým časom prevádzky – ideálna na nepretržité spracovanie čerstvých produktov počas zberu

Zlepšite kvalitu produktov, znížte náklady a zvýšte výťažnosť koncentrovaním vysoko viskóznych, na teplotu citlivých kvapalín obsahujúcich vlákninu a pevné látky pomocou odparky Alfa Laval ViscoVap s nútenou cirkuláciou.

Zvýšte prevádzkyschopnosť vďaka hladkým výhrevným plochám, ktoré podporujú vysoký prietok produktu s minimálnym usadzovaním v rúrkovom výmenníku tepla. 

 

Využitia odparky s nútenou cirkuláciou

  • Koncentrácia vysoko viskóznych, teplotne citlivých alebo šmykovo zriedených médií obsahujúcich vlákninu a veľké pevné častice, ktoré sú náchylné na usadzovanie  
  • Finálna koncentrácia alebo finálna úprava odpadovej vody
Po naplnení našich požiadaviek na novú prevádzku na odparovanie použitých pracích prostriedkov na báze biometánu sme s odborníkmi spoločnosti Alfa Laval diskutovali o našej vízii dosiahnutia nulového vypúšťania kvapalín. Spoločnosť Alfa Laval prišla s inovatívnym systémom odplyňovania a odlučovania kondenzátu. – H. K. Yadava, generálny riaditeľ liehovaru Harinagar Sugar Mills, Bihár, India (nulové vypúšťanie kvapalného odpadu z liehovaru) 
Systém je v prevádzke už takmer päť rokov a naše počiatočné obavy vyplývajúce z frekvencie čistenia sa ukázali ako neopodstatnené. Okrem spoľahlivosti je veľkou výhodou aj úspora vďaka menej častému čisteniu– Sanjay Chopra, viceprezident spoločnosti Jagatjit Industries Ltd.

Pozrite sa na náš kompletný rad odpariek

.

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

  • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
  • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
  • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png


Univerzálnosť a modularita

Okrem zvýšenia kapacity na splnenie meniacich sa procesných požiadaviek je možné výparník ViscoVap s nútenou cirkuláciou pripojiť k doskovému výparníku Alfa Laval AromaVap a z kondenzátu koncentrovať šťavu, bylinné extrakty a aromatické zložky na opätovné pridanie do koncentrovaného produktu alebo pre oddelené skladovanie.

Ako funguje výparník ViscoVap s nútenou cirkuláciou

Rúrkový výparník Alfa Laval ViscoVap možno nakonfigurovať ako jednostupňový alebo viac efektový výparník s nútenou cirkuláciou pozostávajúcou z jednej alebo viacerých recirkulačných slučiek. Produkt prúdi vysokou rýchlosťou vnútornou rúrkou rúrkového výmenníka tepla; k prenosu tepla dochádza zo strany plášťa.  

Vysoký prietok, ku ktorému dochádza v každom rúrkovom výmenníku tepla vytvára vysoké šmykové napätie pozdĺž výhrevných plôch; to zvyšuje účinnosť prenosu tepla a zaisťuje samočistiaci efekt. 

Kombinácia vysokej turbulencie a šmykového napätia, ktorá vzniká pri recirkulácii časti koncentrátu späť do vstupného prúdu, uľahčuje spracovanie lepkavých, viskóznych produktov s vysokým obsahom vlákniny a pevných látok. Zahriaty produkt potom prúdi do nádoby odlučovača pár, kde sa voda oddeľuje od produktu pomocou bleskového efektu.  

Mohlo by vás zaujímať aj...

Odparovacie riešenia 3D/VR

Prezrite si naše odparovacie systémy zblízka a zo všetkých strán. 3D/VR modely odparovacích systémov zobrazíte jednoducho kliknutím na jeden z modulov.

AlfaFlash Decanter 640x360

Zoznámte sa s našou ponukou výparníkov

Spoločnosť Alfa Laval ponúka širokú škálu odparovacích staníc od doskových výparníkov a výparníkov so stúpajúcim filmom až po rúrkové výparníky a výparníky s klesajúcim filmom. Vyhľadajte, čo by vyhovovalo vašim požiadavkám na odparovanie.

water steam drops 640x360