Energy Hunter Calculator - Value of Heat Recovery

Energy Hunter

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

O kalkulačke Energy Hunter:
Naše výpočty predpokladajú, že spätne získané teplo môže nahradiť paru v procese vykurovania. Úspora spotreby vody zahŕňa doplňujúcu vodu aj zníženú spotrebu morskej/riečnej vody v závislosti od spôsobu chladenia. Pre náklady na médiá a prevádzkové podmienky sa použilo 1 €/m3 demineralizovanej doplňovacej vody, 8400 prevádzkových hodín za rok a emisný faktor CO2 0,21 kg/kWh.
Tento nástroj na výpočet hodnoty sa poskytuje len na pohodlné a ilustračné použitie. Nástroj Value Calculator Tool používate na vlastné riziko a spoločnosť Alfa Laval AB a jej pridružené spoločnosti (ďalej len "Alfa Laval") výslovne odmieta všetky záruky a vyhlásenia akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné, týkajúce sa nástroja Value Calculator Tool a všetkých informácií alebo výsledkov jeho používania, okrem iného vrátane správnosti, vhodnosti, presnosti výpočtov a výsledkov, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétne použitie alebo účel a neporušenia práv. Spoločnosť Alfa Laval v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikla alebo bola spôsobená používaním nástroja Value Calculator Tool a/alebo informácií alebo výsledkov z jeho používania.

Accelerating hunt for waste energy

Energy efficiency is in our DNA. It is something we have been developing for almost a decade. In fact, Alfa Laval's heat transfer solutions save 100 GW of energy in industry every year. That is enough power to heat 20 million homes.

We have found that there is always room for reusing waste energy by changing the cleaning and maintenance program or updating the configurations. Watch the video and learn how Alfa Laval can help.

More about Energy Hunter