2021-10-28 ProductNews

Prečo priemyselné závody potrebujú systémy bezodpadového hospodárstva ?

Priemyselné procesy si vyžadujú energiu, suroviny a vodu. Pri týchto procesoch vznikajú produkty, odpad a odpadová voda. Stratégie hospodárenia s vodou, ako napríklad systém bezodpadového hospodárstva, môže minimalizovať odber vody, získať cenné vedľajšie produkty, znižovať náklady, zabezpečovať súlad s environmentálnymi predpismi a zvyšovať udržateľnosť celkovej prevádzky závodu.

 

Žiadne vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do prírody

Systémy bezodpadového hospodárstva čistia odpadovú vodu recykláciou, regeneráciou a opätovným využitím vyčistenej odpadovej vody na priemyselné účely. Odparovanie je ekonomický a ekologický spôsob minimalizácie odpadových vôd. Vysokokvalitnú recyklovanú vodu možno získať z odpadovej vody na opätovné použitie v procese alebo na prospešné vypúšťanie.

Koncentráciou odpadovej vody na úrovni, ktorá je praktická pre danú aplikáciu, možno znížiť množstvo odpadovej vody. Minimalizácia množstva vody v odpade znižuje náklady na jeho likvidáciu tým, že vzniká minimum pevného odpadu a maximum upravenej vody na opätovné použitie v procese. V niektorých prípadoch sa z odpadu získavajú cenné suroviny, čo zvyšuje príjmy závodu.

Kompaktné rozmery, nižšie náklady na inštaláciu

Robustné a spoľahlivé systémy bezodpadového hospodárstva spoločnosti Alfa Laval sú doskové výmenníky tepla, ktoré sú kompaktnejšie ako porovnateľné opláštené rúrkové systémy (shell-and-tube) s rovnakým výkonom. To sa prejavuje vo veľmi vysokom pomere plochy k objemu a nižších celkových nákladoch na inštaláciu vďaka menším základom, menšej konštrukcii a nižším nákladom na inštaláciu na mieste. To tiež urýchľuje čas uvedenia tohto modulárneho systému do prevádzky.

Viac času prevádzky a menšie nároky na údržbu

Udržiavanie čistoty výmenníkov tepla je kľúčom k celkovému výkonu systémov bezodpadového hospodárstva a maximalizuje čas prevádzky medzi čisteniami. Systém bezodpadového hospodárstva spoločnosti Alfa Laval rovnomerne vyvoláva vysokú rýchlosť a turbulenciu na celom povrchu výmenníka tepla, kde dochádza k prenosu tepla. Tento samočistiaci efekt udržiava nerozpustné pevné látky v cirkulácii a zabraňuje ich hromadeniu na povrchu dosiek. Pomáha tiež udržiavať viskozitu kvapalín, čím sa znižujú náklady na čerpanie energie.

Jednoduché čistenie: flexibilné, prispôsobivé a prístupné 

Aplikácie systému bezodpadového hospodárstva sú náchylné na vysoké znečistenie a vyžadujú si pravidelné mechanické čistenie. Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval umožňujú ľahký prístup ku všetkým povrchom výmenníka tepla na čistenie a kontrolu. Po inštalácii sa dajú dosky ľahko pridávať alebo odoberať, aby sa prispôsobila kapacita.Nastavenia dosiek možno upraviť, ak sa ukáže, že procesné kvapaliny sú iné, ako sa pôvodne navrhlo. Dosky a tesnenia je možné dodať z rôznych materiálov, ktoré vyhovujú konkrétnej aplikácii. Systémy bezodpadového hospodárstva spoločnosti Alfa Laval sú flexibilné a prispôsobivé a čistia sa ľahšie ako rúrkové systémy, čím sa maximalizuje doba prevádzky a celková kapacita.

Znížte riziká tým, že sa naučíte veľké veci v malom meradle

Spoločnosť Alfa Laval ponúka tri úrovne analýzy a testovania, ktoré vám pomôžu definovať vlastnosti a problémy vašej aplikácie systému bezodpadového hospodárstva. Spoločnosť Alfa Laval vám pomôže analyzovať odpadovú vodu a pomocou počítačového modelovania predpovedať výťažnosť odparky, bod varu a potenciál zanášania vo vašom zariadení. Využite skúšobné testovanie na potvrdenie fyzikálnych vlastností, ako je hustota, viskozita, výška bodu varu, kvalita kondenzátu a výťažnosť odparky. Alebo vykonajte pilotné testy na odhadnutie výkonnostných kritérií odparky, ako je znečistenie výmenníka tepla a čas prevádzky medzi čistiacimi cyklami. Dobré pochopenie zloženia a fyzikálnych vlastností odpadových vôd je rozhodujúce pre výber a konfiguráciu správnej technológie čistenia.

ZLD 640x360 ny

Súvisiace informácie: