AlfaNova AQ

Celonerezové doskové výmenníky tepla Alfa Laval AQ sú určené na použitie v oblasti VZT a vykurovania. Celá rada prešla certifikáciou AHRI v rámci certifikačného programu pre spájkované a tavne spájané doskové výmenníky tepla typu kvapalina-kvapalina, čím je garantovaný ich tepelný výkon. Certifikáciu výkonnosti overuje, či výrobok splňuje výrobcom deklarované prevádzkové parametre. Tieto výmenníky tepla sa používajú pri aplikáciách akými sú lokálne energetické sústavy a ohrev pitnej vody.

AlfaNova fusion bonded plate heat exchangers

Certifikácia podľa normy Standard 400 Inštitútu pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je overením tepelného výkonu, ktoré realizuje tretia strana. Prostredníctvom certifikačného programu a štandardov sa organizácia AHI snaží pomôcť zákazníkom šetriť energiu, zvýšiť produktivitu a prispieť k zaisteniu lepšieho životného prostredia.

AHRI Certified™ je dôveryhodnou značkou overenia výkonu zariadení pre vykurovanie, vetranie, klimatizáciu a komerčné chladenie. Výrobky, ktoré túto značku získali, podstupujú každoročne prísne nezávislé hodnotenie, ktorého cieľom je zaistiť, aby ich výkon zodpovedal zverejneným tvrdeniam výrobcov. Certifikát výkonu VZT, vykurovacích a chladiacich zariadení a komponentov umožňuje spotrebiteľom porovnávať produkty na základe nezávisle overených hodnotení výkonných parametrov. Pokiaľ chcete vyhľadať produkty s certifikátom AHRI Certified™ , navštívte databázu AHRI.

Postupy a výhody certifikátu AHRI

Aby výrobca získal certifikát výrobku podľa noriem AHRI, predkladá organizácii AHRI špecifikácie a údaje o výkonne, na základe ktorých sa realizuje vyhodnotenie a prípadne sa vystaví osvedčenie.

Po certifikátcií si môžu byť kupujúci a užívatelia istí tým, že:

  • Doskový výmenník tepla bude fungovať v súlade s publikovanými údajmi výrobcu
  • Výkon produktov sa dá pre konkrétnu oblasť využitia ľahko porovnať

Doskové výmenníky tepla Alfa Laval AlfaNova AQ sú vyrobené zo 100% nerezovej ocele, pričom jednotlivé súčasti sú spojené pomocou prelomovej technológie patentovanej spoločnosťou Alfa Laval. Tým sa dosahuje určitý stupeň hygieny a odolnosti voči korózii, s ktorými sa nemôže porovnávať žiadny iný spájkovaný výmenník tepla. Zároveň umožňujú používať výmenníky tepla z nerezovej ocele v inštaláciách, ktoré sú obyčajne vyhradené pre konvenčné polozvárané a zvárané jednotky.

Odolnosť voči korózii je jedným z dôvodov obľúbenosti výmenníkov Alfa Laval AlfaNova AQ v inštaláciách diaľkového vyhrievania, v ktorých sa používa korozívna voda. Vďaka hygienickým teplozmenným kanálom a mechanickej pevnosti sú jednotky Alfa Laval AlfaNova ideálnym riešením aj v aplikáciách, kde sa primárne kladie dôraz na hygienu, akými sú chladiče čistej vody a systémy ohrevu vody vo vodovodnej sieti.

Nákladovo efektívne pre všetky zúčastnené strany

Koncoví používatelia

  • Výrazne znižuje prevádzkové náklady počas doby životnosti tým, že zaisťuje energeticky účinnejší systém.
  • Udržuje plnú hodnotu investície tým, že znižuje náklady na skúšky v teréne a dodatočné výkonové rezervy súčastí.

Konzultanti

  • Umožňuje návrh systému, v ktorom sú všetky hlavné súčasti certifikované nezávislou treťou stranou
  • Zaisťuje splnenie cieľov týkajúcich sa spotreby energie a boja proti klimatickým zmenám
  • Poskytuje overiteľný základ pre výber výmenníku tepla
  • Chráni majiteľa a technického konzultanta pred problémami s výkonom v priebehu uvedenia do prevádzky a po inštalácii

Dodávatelia

  • Zaisťuje, že všetky certifikované doskové výmenníky tepla uvedené v ponuke budú spĺňať uvedené teplotné parametre
  • Skracuje dobu potrebnú na odstránenie problémov pri zavedení do prevádzky a po spustení

Certifikácia výkonnosti výrobku uskutočňovaná Inštitútom pre klimatizáciu, vyhrievanie a chladenie (AHRI) je dobrovoľný program, ktorý je spravovaný a riadený organizáciou AHRI a zaisťuje, aby prevádzkové parametry rôzných druhov výrobkov určených k vyhrievaniu, vetraniu, klimatizácii, chladeniu a ohrevu odpovedali tvrdeniam výrobcov.

Výrobky, ktoré sú certifikované prostredníctvom certifikačného programu AHRI, sú pod podhľadom AHRI priebežne testované nezávislým laboratóriom prevádzkvaným tretiou stranou, ktorú su najíma organizácia AHRI s cieľom určiť schopnosť výrobku splňovať jednu alebo viac noriem či špefikáciu určujúcich klasifikáciu výrobku. 

Ako to funguje

Princípom technológie prenosu tepla je privádzanie dvoch látok  rôznych teplôt do vzájomnej blízkosti tak, aby jedna buď zahrievala alebo ochladzovala tú druhú.

Konštrukcia

Tavne spájaný výmenník tepla Alfa Laval AlfaNova sa skladá z profilovaných dosiek z nerezovej ocele, rámovej dosky a prítlačenej dosky. Teplozmenné dosky sú vo zväzku dosiek spojené pomocou technológie AlfaFusion, čo je unikátna metóda spájania súčastí z nerezovej ocele, na ktorú vlastí spoločnosť Alfa Laval patent.

Spojenie AlfaFusion dosky utesňuje a v styčných miestach drží pohromade, čím sa zaisťuje optimálna účinnosť prenosu tepla a odolnosť voči tlaku. Táto konštrukcia dosiek zaručuje najdlhšiu možnú životnosť. Rozloženie zaťaženia na veľký počet samostatných styčných miest zaisťuje vynikajúcu odolnosť voči tlakovej únave. Pevné spojenie nerezových dosiek eliminuje potrebu tesnenia a robustných rámových dosiek.

Princíp činnosti

Medzi doskami sa vytvoria kanály, ktorými prúdia tekutiny. Tie prúdia kanálmi striedavo a v protiprúdovom usporiadaní, aby sa dosiahol čo najúčinnejší prenos tepla. Prenos tepelnej energie z jednej tekutiny do druhej prebieha na veľkej ploche. Profil dosiek je špeciálne navrhnutý tak, aby zvyšoval turbulencie a rovnomerne distribuoval prúdenie oboch tekutín s cieľom zaistiť čo najúčinnejší prenos tepla.

Materiál

Tavne spájané výmenníky tepla sa vyrábajú z nerezovej ocele triedy AISI315.

Čistenie

Turbulentné prúdenie vo výmenníku tepla má samočistiaci účinok. Pokiaľ je aj napriek tomu potrebné ďalšie čistenie, odporúčame Vám zoznámiť sa s metódou CIP  (čistenie na mieste).