Riešenie problémov pri doskových výmenníkoch tepla

Máte problémy s rozoberateľným doskovým výmenníkom tepla? Dochádza k netesnostiam na vonkajšej strane jednotky, netesnostiam vnútri v jednotke alebo k neočakávaným poklesom tlaku? Zistite možné príčiny pomocou našej online diagnostiky problémov!

Ak potrebujete ďalšiu podporu, sú vám k dispozícii naši skúsení a kvalifikovaní špecialisti na riešenie problémov, ktorí vám poskytnú okamžitú podporu na mieste aj mimo neho a vyriešia akýkoľvek problém súvisiaci s vaším zariadením. Zistíme príčinu neplánovaných odstávok a zabezpečíme, aby zariadenie fungovalo čo najlepšie. Identifikujeme tiež nebezpečné situácie a predchádzame im, aby sme zlepšili pracovné podmienky vašich zamestnancov.

Service man hanging plates

.

GPHE new gasket close-up.jpg

Netesnosti

Pri vašich jednotkách s výmenníkom tepla sa môžu vyskytnúť rôzne problémy s netesnosťami. Dúfame, že vám pomocou jednoduchého nástroja na riešenie problémov pomôžeme identifikovať príčiny vašich problémov a že niektoré z nich dokážeme vyriešiť pomocou našich návodov. Spoločnosť Alfa Laval vám môže pomôcť s nasledovnými problémami: 

 • Výber a testovanie materiálu
 • Výmena dielov
 • Renovácia
 • Vizuálna kontrola
 • Posúdenie
 • Audit stavu

Aké problémy s netesnosťami máte so svojím rozoberateľným doskovým výmenníkom tepla?

Tesnenie netesní v dôsledku starnutia  Médium uniká von z výmenníka, pričom tesnenia sú čiastočne viditeľné na boku doskového výmenníka Zdurenie alebo rozleptanie tesnenia  

Médium uniká von z výmenníka, tesnenie je prasknuté a vytlačené zo strany Vonkajšia netesnosť a tesnenie pri otvorení voľne visí  

 

Vidieť, že netesnosť môže byť spôsobená starnutím tesnenia. Tesnenia sú stvrdnuté, sú na nich praskliny a únik za studena naznačuje problémy. 

Možné príčiny:  

 • Zlyhanie materiálu v dôsledku veku alebo vysokej teploty
 • Prítomnosť oxidantu v médiu
 • Nevhodná alebo príliš koncentrovaná čistiaca kvapalina
 • Hustota NBR voči ozónu
Navrhované riešenie:
 1. Vymeňte tesnenie, ak je príčinou jeho vek. Skontrolujte kompatibilitu tesnenia s médiom a v prípade potreby materiál vymeňte. Môžete tiež urobiť kompletnú obnovu v servisnom centre Alfa Laval v Brne.
 2. Ak je hlavnou príčinou CIP (Cleaning-in-Place), tak skontrolujte metódu a čistiacu kvapalinu.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Výmena tesnenia v odporúčaných intervaloch zabráni poruchám spôsobeným vekom.
 2. Za iných okolností zvážte výmenu za iný elastomér, aby ste zabezpečili kompatibilitu s médiami, alebo zmenu materiálu dosiek, aby ste zabránili korózii.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Médium presakuje von z jednotky. Tesnenia sú čiastočne viditeľné na boku súpravy dosiek.

Možné príčiny: 

 • Hydraulické rázy, zdurenie tesnenia v dôsledku nekompatibility s médiom alebo deformované drážky tesnenia.
 • Nesprávne dotiahnutá súprava dosiek
 • Upchatie v kombinácii s vysokým tlakom.
 • Porušený lepený spoj v kombinácii s vysokým tlakom.
Navrhované riešenie:
 1. Opätovne utesnite výmenník alebo prejdite na lepené tesnenie.
 2. Uistite sa, že tesnenia sú kompatibilné s parametrami vášho procesu, a overte, že v drážke tesnenia nie sú žiadne deformácie.
 3. Skontrolujte postupy uvedenia do prevádzky, proces, čerpadlá a ventily.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Dodržiavajte návod na obsluhu a správne postupy týkajúce sa uvedenia do prevádzky a odstavovania.
 2. Pri otváraní ventilov najskôr otvorte výstup a potom pomaly otvorte vstup. Dbajte na to, aby ste výmenník tepla príliš nedotiahli, a uistite sa, že jednotka je dotiahnutá podľa odporúčaného rozmeru A, aby bol zaistený kontakt kovu s kovom.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

V jednotke dochádza k zdureniu alebo rozpúšťaniu tesnenia. Po otvorení je náročne jednotku utesniť.

Možné príčiny: 

 • Absorpcia prevádzkového média alebo čistiacej kvapaliny.
 • Tesnenie nie je kompatibilné s médiami.
Navrhované riešenie:
 1. Výmena za iný elastomérový materiál, ktorý je vhodný pre dané médium.
 2. Preskúmať výber čistiaceho média.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Zabezpečte rozbor kvality média ešte pred nákupom najlepšieho „odporúčaného“ materiálu tesnenia.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Médium presakuje von z jednotky. Tesnenia sú prasknuté a vytlačené zo strany. Kúsky gumy chýbajú. 

Možné príčiny: 

 • Vznikla prasklina vo výmenníku, ktorá sa šíri cez gumový materiál.
 • Tesnenie nie je umiestnené v strede drážky tesnenia, ale na okraji.
 • Agresívne médium „rozožiera“ materiál.
 • Zväčšenie objemu v dôsledku vysokej teploty.
Navrhované riešenie:
 1. Vymeňte tesnenie a zvážte prechod na iný materiál.
 2. Postupujte podľa pokynov na výmenu tesnenia a uzavretie jednotky.
 3. Ak je to možné, zvýšte teplotu nad 100 °C
Pre budúcu prevenciu:
 1. Dodržiavajte návod na obsluhu a správne postupy týkajúce sa spúšťania a odstavovania.
 2. Zabezpečte náležité zaškolenie obsluhy.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Jednotka presakuje von a/alebo pri otvorení súpravy dosiek tesnenie voľne visí.

Možné príčiny: 

 • Pri lepených jednotkách
  • Zlyhanie lepenia
  • Drážka tesnenia dosky je znečistená
  • Tesnenie je znečistené
  • Neuspokojivé vytvrdnutie lepidla
  • Nevhodné lepidlo na daný proces
 • Pre jednotky bez lepidla
  • Zlé umiestnenie
  • Nesprávna montáž
Navrhované riešenie:
 1. Pri menších dieloch použite opravné lepidlo a v prípade väčších dielov zvážte kompletné repasovanie súpravy dosiek so správnym lepidlom a postupom.
 2. Tesnenie bez lepidla správne umiestnite do drážky, možno budete musieť použiť pásku na upevnenie, a opatrne ju uzavrite.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Uistite sa, že ste tesnenie očistili, vyčistite drážku tesnenia, dodržiavajte pokyny na vytvrdnutie lepidla a skontrolujte, či tesnenie sedí pevne na správnom mieste.
 2. Skontrolujte typ lepidla.
 3. Skontrolujte, či je tesnenie v drážke, a opatrne ju uzavrite.
 4. Zabezpečte náležité preškolenie obsluhy.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

.

reconditioning post cleaning inspection

Problémy s výkonom

Môžu sa vyskytnúť problémy s výkonom, ako je cyklická odchýlka výkonu, postupná odchýlka výkonu a okamžitá odchýlka výkonu. Spoločnosť Alfa Laval vám môže pomôcť: 

 • Zmena návrhu a optimalizácia
 • Vizuálna kontrola
 • Audit výkonu
 • Čistenie na mieste (CIP)
 • Výmena dielov
 • Audit stavu
 • Renovácia
 • Kontrola
 • Školenia
 • Nová jednotka

Aké problémy s výkonom máte so svojím rozoberateľným doskovým výmenníkom tepla?

Vysoká tlaková strata alebo znížený tepelný výkon – cyklická odchýlka výkonu                  

Tlaková strata alebo znížený tepelný výkon – postupná odchýlka výkonu    Úniky jedného média do druhého média alebo naopak.  

Tlaková strata alebo znížený tepelný výkon – okamžitá odchýlka výkonu   Nerovnomerná distribúcia teploty    

Tlaková strata alebo znížený tepelný výkon – možný únik média  

 

Zaznamenanie vysokej tlakovej straty alebo zníženého tepelného výkonu, čo ovplyvňuje účinnosť systému. Ide o cyklickú odchýlku výkonu.

Možné príčiny: 

 • Ročné výkyvy teploty alebo nestabilný proces.
Navrhované riešenie:
 1. Overte skutočné parametre oproti parametrom pôvodného návrhu výmenníka tepla.
 2. Ak zvažujete zmenu návrhu alebo optimalizáciu, skontrolujte šmykové napätie na doske kanála alebo alternatívne možnosti hĺbky prelisu dosky.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Dôkladné vyhodnotenie vo fáze návrhu s ohľadom na najlepšie možné riešenie s prihliadnutím na výkyvy teploty v priebehu roka.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Zaznamenanie vysokých tlakových strát alebo zníženého tepelného výkonu, čo má vplyv na účinnosť a/alebo prevádzkyschopnosť systému. Ide o postupnú odchýlku výkonu.

Možné príčiny: 

 • Hromadenie nežiaducich látok na povrchu dosky
 • Nízke šmykové napätie na kanálovej doske.
 • Prevádzkové podmienky sa líšia od projektovaných parametrov. Chemické reakcie, zanášanie a pod. Možno nesprávna distribúcia pri paralelnom zapojení PHE.
Navrhované riešenie:
 1. Zabezpečte chemické alebo mechanické čistenie.
 2. Skontrolujte, či skutočný prietok zodpovedá zamýšľanému prietoku podľa konštrukcie výmenníka tepla.
 3. Zvážte zmenu návrhu alebo odstránenie dosiek, preskúmajte šmykové napätie kanálovej dosky alebo alternatívne možnosti hĺbky lisovania dosiek.
 4. Zvážte inštaláciu filtrov.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Optimalizované postupy čistenia na mieste (CIP) realizované podľa návodu sú najrýchlejším spôsobom riešenia zanášania.
 2. Dosky tiež môžete vybrať, aby ste zvýšili šmykové napätie, zväčšili plochu na prenos tepla alebo zvážili inú hĺbku lisovania dosiek.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Prevádzkové médium jednotky presakuje do úžitkového média alebo naopak. To spôsobilo malú zmenu tepelnej vodivosti. Dochádza k postupnej výkonnostnej odchýlke.

Možné príčiny: 

 • Buď korózia, alebo praskliny z únavy materiálu, ktoré spôsobili vznik otvoru na doskách výmenníka tepla.
Navrhované riešenie:
 1. Urobte tlakovú skúšku s doskami inštalovanými v jednotke. Otvorte protiľahlý otvor a skontrolujte, či z neho nebuble voda, čo vám prezradí miesto úniku.
 2. Zvážte modernizáciu materiálu dosiek pomocou alternatívnych typov ocele. Ak problém súvisí s únavou, skontrolujte, či nedochádza k prevádzkovým tlakovým rázom alebo výkyvom.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Vyhnite sa tlakovým rázom alebo výkyvom a uistite sa, že ste sa v počiatočnej fáze návrhu rozhodli pre správnu zliatinu.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Zaznamenanie vysokej tlakovej straty alebo zníženého tepelného výkonu, čo ovplyvňuje účinnosť systému a/alebo čas prevádzky. Ide o okamžitú odchýlku výkonu. 

Možné príčiny: 

 • Veľkosť častíc v médiu presahuje hĺbku lisovania kanálových dosiek.
 • V médiu sú prítomné cudzie nečistoty.
Navrhované riešenie:
 1. Identifikujte najväčšiu veľkosť a množstvo častíc v médiu. 
 2. Spätne prepláchnite filter, nainštalujte filtre alebo zvážte alternatívnu hĺbku lisovania dosiek.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Nainštalujte potrubné filtre alebo sitká, ak je množstvo nečistôt väčšie ako 50 % voľného kanála. Ďalšou možnosťou je prechod na dosky s väčším voľným kanálom (napr. dosky pre WideGap).
 2. Pred spustením procesu (prvýkrát alebo po zastavení prevádzky systému) prepláchnite potrubie, aby sa do doskového výmenníka nedostali cudzie nečistoty.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Došlo k nerovnomernému rozloženiu teploty v jednotke v okamihu, kedy prietok vytvorí podmienky na zlé rovnomerné zatekanie média. Výstupná teplota sa medzi paralelnými jednotkami líši. Ide o okamžitú odchýlku výkonu.

Možné príčiny: 

 • Nerovnomerná distribúcia prietoku spôsobená prevádzkovými podmienkami odlišnými od projektovaných parametrov.
 • Zlý návrh.
Navrhované riešenie:
 1. Prepracujte návrh tak, aby bolo dosiahnuté rovnomernejšie rozloženie prietoku v paralelných jednotkách (alebo jednu jednotku vyberte).
 2. Ak je problém len v jednej jednotke, zvážte výmenu za väčšiu veľkosť portu alebo pridajte paralelnú jednotku.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Vždy dôkladne kontrolujte skutočné podmienky oproti parametrom návrhu.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Zaznamenanie vysokej tlakovej straty alebo zníženého tepelného výkonu, čo ovplyvňuje účinnosť systému a/alebo čas prevádzky. V jednotke je pozorovateľný únik média. Dochádza k okamžitej odchýlke výkonu.

Možné príčiny: 

 • Môže to byť spôsobené nesprávnou montážou dosiek. Dosky mohli byť po servisnej odstávke zostavené nesprávne alebo v nesprávnom poradí.
 • Môže to byť spôsobené nesprávnou montážou alebo použitím nesprávnych dielov pri výrobe.  
Navrhované riešenie:
 1. Skontrolujte vzor medových plástov na boku rozoberateľného výmenníka tepla, či je jednotný.
 2. Skontrolujte a overte špecifikáciu výmenníka tepla v porovnaní s dokumentáciou dodanou s výmenníkom.
 3. Otvorte výmenník tepla a skontrolujte, či sú dosky zavesené v rovnakom poradí podľa výrobnej dokumentácie.
Pre budúcu prevenciu:
 1. Pri vykonávaní servisu označte stranu súpravy dosiek šikmou čiarou a/alebo očíslujte jednotlivé dosky v správnom poradí, v akom sú zavesené vo výmenníku tepla.
 2. Vždy postupujte v súlade s návodom na obsluhu a podľa zoznamu dosiek v dokumentácii.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

.

gphe-640x360

Poškodené diely

Vaše jednotky výmenníka tepla sa môžu poškodiť. Dúfame, že vám pomocou jednoduchého nástroja na diagnostiku porúch a pomocou niekoľkých príznakov pomôžeme zistiť, či je jednotka poškodená. Spoločnosť Alfa Laval vám môže pomôcť: 

 • Posúdenie
 • Výmena dielov
 • Školenia

S akým typom poškodenia sa stretávate pri svojom rozoberateľnom doskovom výmenníku tepla?

Poškodenie na doske/súprave dosiek  Poškodenie na ráme/častiach rámu  Poškodenie na tesnení   

 

Na doskách a súpravách dosiek možno rozpoznať poškodenie, napr. deformácie, škrabance, rez, vlnenie a pod. 

Možné príčiny: 

 • Mohlo dôjsť k pádu alebo nárazu nákladným vozidlom/náradím počas prepravy alebo pri manipulácii na mieste.
 • Rez môže byť v dôsledku bežného opotrebovania v závislosti od prostredia a veku. Poškodenie nemusí spôsobiť netesnosť jednotky (zatiaľ) a niektoré poškodenia v skutočnosti nemajú vplyv na výkon.
Navrhované riešenie:
 1. Zaevidujte poškodenie, pokyny nájdete v návode na obsluhu.
 2. Vykonajte posúdenie rizík a, ak je to považované za bezpečné, môžete zvážiť kontrolu tesnosti na prevádzkové teploty.
 3. V prípade potreby naplánujte servisnú prehliadku v najbližšom servisnom intervale.
Pre budúcu prevenciu:
 1. S jednotkou výmenníka tepla zaobchádzajte opatrne.
 2. Používajte správne náradie a vždy dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Na rámoch/rámových zväzkoch si možno všimnúť poškodenie, napr. deformácie, škrabance, rez, vlnenie a pod. 

Možné príčiny: 

 • Mohlo dôjsť k pádu alebo nárazu nákladným vozidlom/náradím počas prepravy alebo pri manipulácii na mieste.
 • Rez môže byť v dôsledku bežného opotrebovania v závislosti od prostredia a veku. Poškodenie nemusí spôsobiť netesnosť jednotky (zatiaľ) a niektoré poškodenia v skutočnosti nemajú vplyv na výkon.
Navrhované riešenie:
 1. Zaevidujte poškodenie, pokyny nájdete v návode na obsluhu.
 2. Vykonajte posúdenie rizík a, ak je to považované za bezpečné, môžete zvážiť kontrolu tesnosti na prevádzkové teploty.
 3. V prípade potreby naplánujte servisnú prehliadku v najbližšom servisnom intervale.
Pre budúcu prevenciu:
 1. S jednotkou výmenníka tepla zaobchádzajte opatrne.
 2. Používajte správne náradie a vždy dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. 

 

Na tesneniach možno rozpoznať poškodenie, napr. deformácie, stopy, škrabance, rez, vlnenie a pod.

Možné príčiny: 

 • Mohlo dôjsť k poškrabaniu pri manipulácii na mieste.
 • Praskliny alebo stvrdnutie môžu byť bežným opotrebovaním v závislosti od prostredia a veku (praskliny spôsobené ozónom). Poškodenie nemusí spôsobiť netesnosť jednotky (zatiaľ) a niektoré poškodenia v skutočnosti nemajú veľký vplyv na výkon (kratšia životnosť).
Navrhované riešenie:
 1. Zaevidujte poškodenie, pokyny nájdete v návode na obsluhu.
 2. Vykonajte posúdenie rizík a, ak je to považované za bezpečné, môžete zvážiť kontrolu tesnosti na prevádzkové teploty.
 3. V prípade potreby naplánujte servisnú prehliadku v najbližšom servisnom intervale.
Pre budúcu prevenciu:
 1. S jednotkou výmenníka tepla zaobchádzajte opatrne.
 2. Používajte správne náradie a vždy dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Pomohli vám tieto návrhy? Ak nie, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.