Výrobné jednotky

Spoločnosť Alfa Laval navrhuje, vyrába a montuje kompletné membránové filtračné systémy na báze polymérových membrán. Naše výrobné jednotky sú založené buď na unikátnych moduloch typu „plate-and-frame“ (dosky v rámoch), alebo na špirálových prvkoch rôznych veľkostí. Pre niektoré aplikácie sa môže použiť kombinácia oboch typov, čo zaručí čo najlepšie riešenie.

膜过滤设备

Dlhoročné skúsenosti a kompletný sortiment membránových filtračných systémov

  • Nižšie celkové výrobné náklady
  • Špičková kvalita produktu
  • Vysoký stupeň flexibility
  • Prispôsobený dizajn
  • 24-hodinový servisný program

Alfa Laval ponúka kompletný sortiment riešení pre tangenciálnu filtráciu a vlastnú výrobu membrán. Naše skúsenosti s mikrofiltráciou, ultrafiltráciou, nanofiltráciou a reverznou osmózou siahajú až do polovice šesťdesiatych rokov, keď sa  membránová filtrácia zaviedla aj v komerčnej sfére.

Rozsiahle portfólio Alfa Laval zahŕňa vysokovýkonné polymérne membrány, sanitárne moduly, komponenty, laboratórne testovacie jednotky, pilotné zariadenia a komplexne navrhované membránové výrobné jednotky.

Naše membránové riešenia ponúkajú pri použití v priemyselných aplikáciách významné výhody, kde sú rozhodujúcimi faktormi spoľahlivosť, konzistencia a prevádzkové náklady.

Riešenia prispôsobené na mieru

V spoločnosti Alfa Laval sme hrdí na to, že zákazníkom dodávame kompletné optimalizované riešenia, ktoré zohľadňujú všetky aspekty technologického procesu. Naše riešenia sú navrhnuté na základe zloženia vstupných materiálov, výrobných parametrov, požiadaviek na konečný produkt a nákladov. Zvolené riešenia vychádzajú z unikátnych modulov typu „plate-and-frame“ (dosková konštrukcia), alebo nákladovo efektívnych špirálových prvkov, alebo kombináciou oboch, aby sa dosiahlo najlepšie možné riešenie. Systémy vyvíjame v úzkej spolupráci so zákazníkmi a zabezpečujeme technológie pre dávkovú aj nepretržitú prevádzku, ako aj sanitárne a priemyselné prevedenie. K dispozícii je podpora validácie, rovnako ako podpora pri inštalácii a uvedení do prevádzky.

Technológia membránovej filtrácie a separácie od spoločnosti Alfa Laval

Membránová filtrácia dopĺňa rad ďalších separačných technológií ponúkaných spoločnosťou Alfa Laval. Vďaka tomu sme vždy schopní poskytnúť vám ideálne riešenie pre váš konkrétny proces. Pomocou membránovej filtrácie samostatne alebo v kombinácii s naším sortimentom odstrediviek, dekantérov alebo odpariek.

Ako funguje

Fyzická separácia

Membránová filtrácia je fyzikálny separačný proces, pri ktorom je hnacou silou rozdiel tlaku medzi dvoma stranami špeciálnej membrány. Tento proces sa vyznačuje schopnosťou oddeľovať molekuly rôznych veľkostí a vlastností.

Takmer všetka priemyselná membránová filtrácia sa vykonáva ako priečna filtrácia, pri ktorej filtrovaná kvapalina prúdi paralelne s membránou vysokou rýchlosťou a pod tlakom.

Fyzická bariéra

Membránová filtrácia spočíva v prechode jedného vstupného prúdu cez membránový systém, ktorý ho rozdelí na dva samostatné prúdy, nazývané permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzikálna bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami - bariéra, cez ktorú môžu prejsť len určité vybrané zložky vstupného prúdu.

Prechod cez membránu

Póry takéhoto membránového materiálu sú také malé, že sa merajú v angströmoch (10-10 m) a na pretlačenie kvapaliny cez ne je potrebný tlak. Póry v membránach používaných na nanofiltráciu a reverznú osmózu sú v skutočnosti také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.

Typy membránovej filtrácie

Reverzná osmóza (RO)

Pri reverznej osmóze (RO) sa používajú membrány s pórmi tak nepatrnými, že cez ne spolu s vodou, ktorá je hlavnou zložkou permeátu, môže prechádzať len nepatrný zlomok solí.

Prejsť môžu tiež niektoré organické zlúčeniny s nízkou molekulovou hmotnosťou - ale iba v obmedzenej miere. Je však nemožné, aby prešli iné zložky suspendované alebo rozpustené v pretekajúcej kvapaline (soli, cukry atď.).

Membrány pre reverznú osmózu značky Alfa Laval sa používajú pre vysokoprietokové zahusťovanie buď priamo privádzanej vstupnej kvapaliny, alebo permeátu z ultrafiltrácie a nanofiltrácie.

Nanofiltrácia (NF)

Pri nanofiltrácii (NF) sa používajú membrány s ešte menšími pórmi - s rozmermi od 300 daltonov. Robí sa pri prevádzkovom tlaku až 50 barov, kedy cez membránu prechádzajú malé ióny, zatiaľ čo väčšie ióny a väčšina organických zložiek zostávajú zachytené.

Nanofiltračné membrány Alfa Laval sa používajú pre zahusťovanie s vysokou výťažnosťou a demineralizáciu produktov, ako je srvátka a ultrafiltračný permeát.Tieto špeciálne membrány sa používajú na odfiltrovanie solí s divalenciou vyššou ako 2, zatiaľ čo malé monovalentné soli prenikajú do permeátu. Dajú sa tiež použiť pri výrobe nízkoalkoholických nápojov, pretože zložka alkoholu prechádza membránou, zatiaľ čo farba a aróma zostávajú v retentáte.

Ultrafiltrácia (UF)

Póry, ktoré sa používajú u ultrafiltračných membrán, sú o niečo menšie a rozpätie molekulovej hmotnosti najmenšie častice, ktorú je membrána schopná zachytiť (MWCO), sa pohybuje od 1,000 do 100 000, pričom aplikovaný tlak je relatívne nízky.

Soli, cukry, organické kyseliny a menšie peptidy teda póry membrány prejdú, zatiaľ čo proteíny, tuky a polysacharidy nie.

Použitie vhodných ultrafiltračných membrán tiež umožňuje rozdeliť vstupný prúd do dvoch samostatných prúdov. Každý prúd obsahuje rozpustené zložky s rôznou molekulovou hmotnosťou.

Microfiltrácia (MF)

Mikrofiltračné (MF) membrány Alfa Laval sú extrémne hospodárne z hľadiska nákladov na prevádzku, a to predovšetkým v dôsledku nízkej spotreby energie. Ich ďalšou výhodou je vylúčenie nutnosti častých výmen a likvidácia kaziet a iných spotrebných materiálov, ktoré sa používajú pri tradičnej priamej filtrácii.

Mikrofiltračné membrány Alfa Laval sú mimoriadne odolné a ich životnosť môže byť aj dlhšia ako päť rokov.

Mikrofiltrácia sa používa vo vstupných prúdoch, kde je cieľom odstránenie dispergovaných pevných látok s malým priemerom, ako sú baktérie, tukové a olejové guľôčky, bez toho aby bola ovplyvnená bilancia zložiek rozpustených v prúde.