Kontinentálne ovocie

Podnikanie v oblasti spracovania ovocia - pomocou kameňov aj bez nich - na šťavu (číru alebo kalnú) alebo pretlaky (natívne alebo zahustené) a dosiahnutie ziskovej trhovej ceny vyžaduje také výrobné postupy, ktoré trvalo poskytnú vysokú kvalitu. Našou úlohou je pomôcť vám dosiahnuť najlepší možný výťažok šťavy z akejkoľvek plodiny. Technológia na spracovanie ovocia Alfa Laval vám zaistí rýchlu návratnosť investície a výsledky, na ktoré sa môžete viackrát spoľahnúť.

Continental fruit 640x360

Unikátne parametre pre rozvinuté trhy

Spracovanie kontinentálneho ovocia na šťavu alebo pretlak je rozvinuté priemyselné odvetvie, ktoré na celom svete produkuje svoje výrobky, ako číre tak kalné šťavy, vo veľkom množstve a s nízkymi nákladmi.

Na konzistencii záleží

Aby ste si na takých trhoch mohli účtovať dobré ceny, musíte vzhľadom ku globálnej konkurencii vedieť z kontinentálneho ovocia vyrábať hotové výrobky trvalo vysokej kvality s vysokými výnosmi a nízkymi výrobnými nákladmi a striktne dodržiavať hygienické podmienky.

Systémy a know-how spoločnosti Alfa Laval vám pomôžu trvalo dosahovať vysokú kvalitu výroby napriek prirodzenému kolísaniu kvality surovín.

Kompletné odpovede

Spoločnosť Alfa Laval ponúka kompletné, integrované systémy na výrobu jablkových a hruškových štiav. Bezkonkurenčná ponuka technológií Alfa Laval zahŕňa nielen dekantačné odstredivky, výmenníky tepla a zariadenia na membránovú filtráciu, ale aj špeciálne systémy a výrobné moduly na extrakciu, čistenie, pasterizáciu, stabilizáciu a získanie arómy.

Systémy membránovej filtrácie vám umožnia nahradiť tradičné zariadenia na zahusťovanie a dosiahnuť oveľa lepšie výsledky pri nižšej spotrebe elektrickej energie.
Systémy na čistenie dna nádrže zamedzia akémukoľvek bakteriálnemu znečisteniu výrobkov a zvýšia vašu produktivitu.

Ďalšie prednosti našich systémov

Tieto systémy sa vyznačujú prvotriednymi hygienickými podmienkami, spoľahlivosťou výroby a mimoriadne nízkou spotrebou elektrickej energie. S kompletne zapuzdrenými výrobnými systémami Alfa Laval môžete zamedziť oxidácii a zachovať špičkové hygienické podmienky.

Ku ďalším prínosom patrí získanie väčšieho množstva šťavy a vytvorenie suchšieho odpadu s nižším dopadom na životné prostredie, tento odpad je navyše možné použiť na výrobu šťavy druhej akosti.

Apples and pears

Unique parameters for mature markets

Processing apples and pears into juice is a mature industry in which the product – both clear and cloudy juice – is a high-volume, low-margin worldwide commodity.

Consistency counts

To get the best prices in such markets, and in the face of global competition, you have to be able to produce apple and pear juices of a consistently high quality, with stringent hygiene management.

Alfa Laval systems and know-how help you achieve consistently high-quality processing results despite natural variations in the apples and pears, as well as the effects of climate, weather and transport.

Complete answers

Alfa Laval provides complete, integrated systems for processing apple and pear crops into juice. The unparalleled palette of Alfa Laval technologies includes decanter centrifuges, heat exchangers and membrane filtration equipment, as well as specialist systems and processing modules for extraction, clarification, pasteurization, stabilization and aroma recovery.

Ultrafiltration membrane systems allow you to replace traditional concentration equipment and achieve significantly better results using less energy. Tank bottom cleaning systems enable you to prevent any carry-over of bacterial contamination as well as increasing throughput.

Going further

These systems provide a cost-effective focus on high hygiene, processing reliability and exceptionally low energy consumption. Completely enclosed Alfa Laval processing set-ups enable you to prevent oxidation and maintain tip-top hygiene.

Notable benefits include greater juice recovery and drier waste that reduces environmental impacts as well as paving the way to additional revenue from second-grade juice.

Berries

Harvesting maximum value

Lots of different kinds of berries – both wild and cultivated – are used to make juice. However, the processing of the many different varieties is basically similar.

So, too, is the processing of apples. This paves the way for juice production set-ups to be very versatile – with the right equipment, they can process both berries and apples or pears.

Alfa Laval can supply the entire range of equipment you need for high-efficiency processing of berry crops. We provide systems designed to make sure you consistently get full value from every type of berry you wish to process – fresh or frozen.

Gently does it

Berry processing is normally a continuous operation that must take place quickly and reliably, and with a minimum of thermal stress on the product. This is essential for maintaining colour, taste and general appearance, as well as for preserving important nutritional benefits from vitamins and anti-oxidants.

Because many berry-based juices are sold at commodity prices, high yields and low energy costs are important for the producers. Processors can also gain additional competitive advantage from the speed and temperature control of the processing set-up.

Specialist berry processing systems from Alfa Laval make it relatively straightforward for you to achieve this.

Hygiene is essential

Processing berries into juices for cost and quality-conscious consumers requires an effective end-to-end focus on hygiene.

Alfa Laval berry processing systems and equipment comply with the most stringent quality and hygiene standards you can encounter in world markets, including all relevant EU legislation and US FDA requirements.

Pomegranate

Growing commercial interest

The pomegranate has yet to achieve commercial prominence as a consumer fruit in markets in the western hemisphere.

Nevertheless, the fruit is increasingly in demand for processing into juice, as well as for culinary uses. This is mainly because of the substantial reported health benefits – pomegranate juice is an excellent source of anti-oxidants.

In fact, world demand for pomegranate juice outstrips supply. This results in  this type of juice being increasingly popular as an ingredient in other juices, on account of its beneficial properties.

Perceptions and colour

Pomegranates for juice production are processed in much the same way as berries, except for the initial extraction in which the peel is removed and the red arils (seed casings) are separated from the internal white pulp.

To help ensure commercial success, it is important that consumers can see the link between pomegranate juice and the fresh fruit, as demonstrated by the colour. The highly effective heat management and anti-oxidation systems available from Alfa Laval enable you to prevent the juice from going brown.

Gentle processing

This, along with the speed, consistency and gentleness of the processing, enable you to get full commercial value out of your pomegranate inputs.

 

Peach and apricot

Worldwide favourite

The peach and apricot are both stone fruits, closely related members of the prunus genus. Both are used to produce purée that is then used as an ingredient in many other foods and beverages. 

Colour management

One of the keys to ensuring a high commercial value for peach and apricot purées is to preserve the fresh appearance by managing the reddish pigments and – in the case of peaches – maintaining the whitish colour.

Alfa Laval provides key items of equipment designed to make this possible, including Foodec decanter centrifuges that help eliminate any oxidation, which affects both colour and quality.

Greater efficiency

Systems like ViscoLine tubular heat exchangers and Contherm scraped-surface heat exchangers are also ideal for boosting efficiency and reducing operating costs by replacing traditional heat exchanger configurations.

Alfa Laval systems for producing peach and apricot purées are renowned for being efficient, reliable and easy to operate.