Znižovanie výfukových emisií

Emisie oxidov síry (SOx) sú priamo spojené s obsahom síry v palive. Prechod k palivu s nízkym obsahom síry alebo zemnémho plynu však nie je vždy možný. Ak tieto palivá nie sú dostupné, alebo ich použitie nie je ekonomicky výhodné, musia sa SOx zo spalín odstrániť alkalickou prepierkou. Nech vaši nájdu adekvatny slovenský výraz

Exhaust gas emission abatement 640x360

Odstránenie SOx vypírkou

PureSOx je mokrá prepierka na účinné odstránenie SOx zo spalín elektrární. Okrem toho zachytí až 80% pevných častíc.

PureSOx prepiera spaliny buď morskou alebo pitnou vodou. Pri použití morskej vody, teda prirodzenej alkálie, pracuje s otvoreným okruhom s legálnym vypúšťaním vody späť do mora. Pri použití pitnej vody sa voda na prepieranie dávkuje s prísadou alkálie a recirkuluje v uzavretom okruhu. Časť použitej pitnej vody sa odvádza zo systému a na palube sa vyrába nová pitná voda. Pred vypustením použitej vody do mora sa musí voda vyčistiť čističkou vody v zmysle smerníc IMO. Odlúčený kal sa plní do kalovej nádrže na palube.

Možné sú ako hybridná konfigurácia s otvoreným aj uzavretým okruhom, tak konfigurácia s väčším počtom prívodov. Pri použití väčšieho počtu prívodov môže jedna prepierka PureSOx pracovať s niekoľkými motormi naraz.