Terciárne čistenie – aj pre opätovné využitie vody

Dosiahnutie požadovanej kvality odpadovej vody z priemyselného alebo komunálneho prostredia pre vypustenie do okolitého prostredia (more, jazero, atď.) spravidla vyžaduje určitý spôsob terciárneho čistenia. Ak sa má čistená odpadová voda znovu využiť, je to nevyhnutné. Spoločnosť Alfa Laval ponúka dva spôsoby terciárneho čistenia, ktoré produkujú čistú odpadovú vodu spĺňajúcu prísne kritériá pre vypustenie alebo opätovné použitie.

Tertiary treatment 640x360

Systémy terciárneho čistenia komunálnych a a priemyselných odpadových vôd od spoločnosti Alfa Laval pracujú na báze filtrácie a sú ideálne vhodné pre nízke limity vypúšťaných odpadových vôd. Ide o veľmi kompaktné a vysoko účinné systémy transformujúce odpadovú vodu na čistú, ktorú možno bezpečne vypustiť alebo znovu použiť.

  • Tkaninový filtračný modul ASG Iso-Disc s filtráciou zvonku dovnútra odstraňuje z odpadovej vody zvyšky pevných látok - napríklad obsah nerozpustných látok na <5 mg / la BSK na <10 mg / l. Výsledok je odpadová voda vysokej kvality (odstránenie pevných látok až do veľkosti 5 - 10 mikrometrov) vhodná na opätovné použitie. Ide o flexibilné, výkonné a cenovo dostupné alternatívne riešenie k tradičným pieskovým filtrom s kapacitou čistenia 10 - 15 m3 / h / m2 filtračnej plochy.
  • Ucelené riešenie v podobe systému s membránovým bioreaktorom (MBR), ktoré kombinuje sekundárne a terciárne čistenie komunálne a priemyselné odpadové vody, produkuje odpadovú vodu prvotriednej kvality s účinnou filtráciou kalu až do 0,01 mikrometrov). Systém odstraňuje nerozpustné látky na <1 mg / l, BSK na <5 mg / la zvláda tok 5 - 40 litrov / h / m2 filtračnej plochy. Energeticky hospodárne riešenia bez čerpadlá využívajúce gravitačné sily s kompaktnými modulmi membránovej filtrácie (MFM) vychádza z našej patentovanej technológie dutých dosiek. Oproti iným MBR riešeniam sa vyznačuje väčšou bezpečnosťou, jednoduchou prevádzkovou činnosťou a nízkymi nákladmi na prevádzku a údržbu.

Odpadová voda – nedotknutý zdroj vody

Ľudia si stále viac uvedomujú, že odpadová voda môže byť cenný zdroj vody. Existujú dobré dôvody, prečo zvážiť opätovné použitie biologicky vyčistenej komunálnej a priemyselnej odpadovej vody: Zvýšenie zdrojov vody, zníženie zachytávania novej vody a zníženie zaťaženia kanalizácie odpadovou vodou.

Regenerovanú vodu možno využiť ako: priemyselná voda, voda pre chladiace veže alebo voda na umývanie; povrchové zavlažovanie plodín, viníc a golfových areálov; rekreačné jazerá, mokrade, prirodzené prostredie divej zveri, rozšírenie prírodných tokov alebo doplnenie podzemnej vody.

Pri rozšírení o koncové dočistenie, napríklad UV radiáciou, ultrafiltráciou, nanofiltrácia, reverznou osmózou, aktívnym uhlím, ozónom alebo chlórom, sa môže voda čistená systémami filtrácie MBR a AS-H Iso-Disc od spoločnosti Alfa Laval použiť dokonca ako pitná voda.