Priemyselné spracovanie kalu

Priemyselná odpadová voda sa značne odlišuje svojimi vlastnosťami v závislosti od priemyselného odvetvia a miestnych zvykov. V mnohých prípadoch ju komunálne čističky odpadových vôd neprijímajú na spracovanie, takže sa musí buď čiastočne alebo úplne vyčistiť v mieste prevádzky. Spoločnosť Alfa Laval ponúka niekoľko kompaktných technológií čistenia odpadových vôd s jednoduchou obsluhou, ktoré produkujú vyčistenú odpadovú vodu určenú na vypustenie alebo na ďalšiu úpravu pre opätnovné využitie vody

industry 640x360

Lokálne čistenia priemyselnej odpadovej vody - nevyužitý zdroj vody

Technológie Alfa Laval pre biologické čistenie priemyselnej odpadovej vody sú ideálne na odstránenie živín, organických hmôt, tukov, olejov a mazív (FOG) a ďalších nežiaducich látok a mikroskopických častíc. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou a flexibilitou v kompaktnom prevedení - všetky kroky sa vykonávajú v jednej nádrži.

Technológia SBR AS-H od spoločnosti Alfa Laval s patentovaným plávajúcim dekantérom je správnou voľbou pre sekundárne biologické čistenie v prostredí s premenlivým prietokom a zaťažením organickou hmotou a s prísnymi požiadavkami na odpadové vody. Spoločným použitím tkaninového filtračného modulu AS-H Iso-Disc® pre terciárne čistenie dosiahnete požadovanú kvalitu pre opätovné využitie odpadovej vody (5 - 10 mikrometrov) s obsahom nerozpustných látok <5 mg / la BSK <10 mg / l pri kapacite 10 - 15 m3 / h / m2.

Prípadne môžete použiť ucelené riešenie Alfa Laval s membránovým bioreaktorom (MBR), ktoré kombinuje sekundárne a terciárne čistenie a produkuje odpadovú vodu vynikajúcej kvality (účinná filtrácia kalu až do 0,01 mikrometrov) vhodnú na opätovné využitie. Systém odstraňovania nerozpustných látok na <1 mg / l, BSK na <5 mg / la vyčistí 5 - 40 litrov / h / m2 filtračnej plochy. Energeticky hospodárne riešenia bez čerpadiel využívajúcich gravitačnú silu s kompaktnými modulmi membránovej filtrácie (MFM) vychádzajú z našej patentovanej technológie dutých dosiek. Oproti iným MBR riešeniam sa vyznačujú väčšou bezpečnosťou, jednoduchou prevádzkou a nízkymi nákladmi na prevádzku a údržbu.

Pre niektoré priemyselné odpadové vody, ako napríklad v petrochemickom, chemickom a farmaceutickom priemysle, sú z dôvodu odparovania anaeróbnych odpadových vôd a kryštalizácie slaných odpadových vôd vhodným riešením systémy Alfa Laval AlfaVap a WideGap.

Odpadová voda – nedotknutý zdroj vody

Ľudia si stále viac uvedomujú, že odpadová voda môže byť cenný zdroj vody. Existujú dobré dôvody, prečo zvážiť opätovné použitie biologicky vyčistenej komunálnej a priemyselnej odpadovej vody: Zvýšenie zdrojov vody, zníženie zachytávania novej vody a zníženie zaťaženia kanalizácie odpadovou vodou.

Regenerovanú vodu možno využiť ako: priemyselná voda, voda pre chladiace veže alebo voda na umývanie; povrchové zavlažovanie plodín, viníc a golfových areálov; rekreačné jazerá, mokrade, prirodzené prostredie divej zveri, rozšírenie prírodných tokov alebo doplnenie podzemnej vody.

Pri rozšírení o koncové dočistenie, napríklad UV radiáciou, ultrafiltráciou, nanofiltrácia, reverznou osmózou, aktívnym uhlím, ozónom alebo chlórom, sa môže voda čistená systémami filtrácie MBR a AS-H Iso-Disc od spoločnosti Alfa Laval použiť dokonca ako pitná voda.

Odpadová voda – nedotknutý zdroj vody

Ľudia si stále viac uvedomujú, že odpadová voda môže byť cenný zdroj vody. Existujú dobré dôvody, prečo zvážiť opätovné použitie biologicky vyčistenej komunálnej a priemyselnej odpadovej vody: Zvýšenie zdrojov vody, zníženie zachytávania novej vody a zníženie zaťaženia kanalizácie odpadovou vodou.

Regenerovanú vodu možno využiť ako: priemyselná voda, voda pre chladiace veže alebo voda na umývanie; povrchové zavlažovanie plodín, viníc a golfových areálov; rekreačné jazerá, mokrade, prirodzené prostredie divej zveri, rozšírenie prírodných tokov alebo doplnenie podzemnej vody.

Pri rozšírení o koncové dočistenie, napríklad UV radiáciou, ultrafiltráciou, nanofiltrácia, reverznou osmózou, aktívnym uhlím, ozónom alebo chlórom, sa môže voda čistená systémami filtrácie MBR a AS-H Iso-Disc od spoločnosti Alfa Laval použiť dokonca ako pitná voda.