Čistenie odpadových vôd

Väčšina priemyselnej výroby produkuje odpady, ktoré sa musia čistiť alebo zlikvidovať. Mnohé spoločnosti sa pritom musia vysporiadať s náročnými požiadavkami. Na zachovanie prevádzkovej licencie a rozšírenie výrobnej kapacity je preto čistenie odpadu a zníženie jeho množstvo určené na likvidáciu kľúčovou záležitosťou. Spoločnosť Alfa Laval ponúka celý rad riešení pre lokálne čistenie vody a odpadov spoločne so spätným využitím vody, tepla a dokonca aj produktov z vašej výroby.

Waste water treatment plant

Zníženie dopadu na životné prostredie

Všetka ľudská, komerčná a priemyselná aktivita produkuje odpady, ktoré sú bez dostatočného vyčistenia škodlivé pre životné prostredie. Svet preto neustále hľadá spôsoby, ako znižovať znečistenie, čistiť vodu, znižovať spotrebu energie a recyklovať už využitú energiu. S rastúcou populáciou, životnou úrovňou a nedostatkom vody v mnohých oblastiach sveta rastie dopyt po opätovnom využívaní vody.

Na ceste k nulovému odpadu

Spoločnosť Alfa Laval pomáha znížiť dopad znečistenej vody a odpadu na životné prostredie maximálnym opätovným využitím použitej vody, premenou odpadu na hodnotné zdroje a minimalizáciou spotreby elektrickej energie a odpadov. Naša široká ponuka výrobkov spoločnostiam pomáha

  • plniť požiadavky na vypúšťanie odpadovej vody použitím kompaktných systémov čistenia odpadovej vody
  • zužitkovať už použitú vodu čistením terciárnou filtráciou
  • znížiť množstvo odpadu na likvidáciu účinným čistením kalu, rekuperovať teplo a produkovať bioplyn
  • získať z výroby hodnotné zdroje, ktoré je možné ďalej využiť alebo predať.

Prečo spolupracovať s Alfa Laval na priemyselnej úprave vody a odpadu?
Môžeme vám ponúknuť výrobky pre obe vaše hlavné priemyselné aktivity - lokálne čistenie odpadovej vody a kalu a opätovné získanie zdrojov - od jediného dodávateľa.
Získate vysoko kvalitné a energeticky úsporné procesné riešenie s garantovanými výsledkami vychádzajúcimi z dôkladného porozumenia vašich procesov a spôsobov čistenia odpadových vôd, ktoré znížia vaše náklady a dopad na životné prostredie z vašich prevádzkových činností.

Môžete sa vždy spoľahnúť na naše skúsenosti a našu prítomnosť. Už viac ako 130 rokov pomáhame tisícom našich zákazníkov v priemysle na celom svete vysporiadať sa s náročnými požiadavkami na spracovanie odpadov - od výroby potravín a nápojov, cez chemický a farmaceutický priemysel, až po výrobu celulózy a papiera, ťažbu ropy a plynu a ďalších priemyselných odvetví.

Odpadová voda – nedotknutý zdroj vody

Ľudia si stále viac uvedomujú, že odpadová voda môže byť cenný zdroj vody. Existujú dobré dôvody, prečo zvážiť opätovné použitie biologicky vyčistenej komunálnej a priemyselnej odpadovej vody: Zvýšenie zdrojov vody, zníženie zachytávania novej vody a zníženie zaťaženia kanalizácie odpadovou vodou.

Regenerovanú vodu možno využiť ako: priemyselná voda, voda pre chladiace veže alebo voda na umývanie; povrchové zavlažovanie plodín, viníc a golfových areálov; rekreačné jazerá, mokrade, prirodzené prostredie divej zveri, rozšírenie prírodných tokov alebo doplnenie podzemnej vody.

Pri rozšírení o koncové dočistenie, napríklad UV radiáciou, ultrafiltráciou, nanofiltrácia, reverznou osmózou, aktívnym uhlím, ozónom alebo chlórom, sa môže voda čistená systémami filtrácie MBR a AS-H Iso-Disc od spoločnosti Alfa Laval použiť dokonca ako pitná voda.

Why work with Alfa Laval on industrial water and waste treatment?

  • You can get equipment for both your main industrial processes, on-site wastewater and sludge treatment plus resource recovery from one and the same supplier.
  • You get a high quality, energy efficient process design with guaranteed results, designed to reduce the cost and environmental impact of your operations, based on deep understanding of your industrial process as well as waste treatment.
  • You can at any time draw on our expertise and global presence. We have more than 130 years of experience in helping thousands of industrial customers around the world tackle tough requirements for waste handling – from food and beverage, chemical and pharmaceutical to pulp and paper, oil, gas and other process industries.