Globálny certifikát AHRI pre doskové výmenníky tepla

Už na konci deväťdesiatych rokov minulého storočia sa spoločnosť Alfa Laval obrátila na inštitút AHRI, aby spoločne vytvorili jednotnú normu pre certifikáciu výkonu doskových výmenníkov tepla.

V roku 2001 bol na severoamerickom trhu uvedený certifikačný program pre výmenníky tepla typu kvapalina - kvapalina spoločne s normou pre technické testovanie AHRI 400. Od roku 2012 sa tento certifikačný program môže používať na celom svete. Tento fakt má veľký vplyv na špecifikáciu a nákup doskových výmenníkov tepla.

Certifikačný program AHRI 400 pre výmenníky tepla typu kvapalina-kvapalina (AHRI LLHE) je aktuálne jediný certifikát výkonu od nezávislej inštitúcie dostupný pre doskové výmenníky tepla.

Dobre utajovaný problém

Predtým, než bol certifikačný program pre výmenníky tepla kvapalina-kvapalina AHRI 400 zavedený, existoval v otázke výkonnosti doskových výmenníkov tepla istý dobre utajovaný problém. V dôsledku tvrdého konkurenčného boja sa niektorí výrobcovia rozhodli znižovať náklady poddimenzovaním výrobných komponentov. Tým síce vedome znižovali výkonnosť svojich produktov, na druhej strane však mohli ponúkať atraktívne ceny.

Po určitej dobe včak priniesla filozofia nízkych cien rozčarovanie. Takto dimenzované výmenníky tepla totiž v dlhších časových úsekoch vykazovali nízku výkonnosť, čo viedlo k vysokým prevádzkovým nákladom. Počas dlhodobých prevádzkových špičiek (napríklad v sparnom letnom horúčave v New Yorku) tak pomerne veľký počet výmenníkov tepla pracoval hlboko pod požadovanou úrovňou kapacity prenosu tepla. Rozdiel bol čiastočne kompenzovaný intenzívnejší činnosťou ostatných súčastí systémov, napr. čerpadiel a chladičov. Dôsledkom pochopiteľne bolo značné plytvanie elektrickou energiou, a to nielen v prevádzkových špičkách. Doskové výmenníky tepla tak síce "robili svoju prácu", avšak za cenu vysokej spotreby energie. Tento nesúlad vo výkone prenosu tepla bol bohužiaľ málokedy pozorovaný alebo pomenovaný. Dalo by sa povedať, že sa jednalo o dobre utajený problém.

Tichá revolúcia

Štandard AHRI LLHE je teraz možné používať na celom svete. Považujeme to za akúsi tichú revolúciu, ktorá bude mať rad pozitívnych dôsledkov pre odvetvie vykurovania, vetrania a klimatizácie. Pre kupujúcich sú tu očividné prínosy. Vďaka jednotnému systému certifikácie si kupujúci budú môcť objektívne porovnávať výmenníky tepla na základe rovnakých parametrov. Ušetria nielen na elektrickej energii, ale aj čas tým, že už nebudú musieť overovať výkonnosť svojho systému skúškami na mieste.

Je zrejmé, že energetická účinnosť začína hrať kľúčovú úlohu tak z finančného, ako aj etického hľadiska. S celosvetovým trendom narastajúcej urbanizácie sú spojené požiadavky na stále väčšie a výkonnejšie systémy diaľkového chladenia. Energeticky čo najúčinnejšie chladenie sa stáva výzvou pre všetkých zainteresovaných vo výrobnom alebo dodávateľskom procese. Certifikácia AHRI, vďaka vhodnému stanovenie potrebného výkonu výmenníka, uľahčuje dosiahnuť tepelnú pohodu pri udržaní požadovanej úrovne využitia energie. To je dôležité najmä u zariadení, akými sú diaľkové chladiace odovzdávacie stanice, akumulačné zásobníky chladu a aplikácie voľného chladenia, ktoré vyžadujú presné riadenie teplôt.

Malá zmena teploty, ale veľká zmena teplovýmennej plochy

Aj relatívne malé zmeny teplôt médií môžu mať nezanedbateľný vplyv na veľkosť teplovýmennej plochy, ktorá je potrebná na udržanie požadovanej výkonnosti tepelného výmenníka. Práve potreba dostatočného výkonového rozpätia sa výmenníkov tepla doteraz často podceňovaná. Rovnako tak aj ich dopad na energetickú účinnosť celého systému. Celosvetové zavádzanie certifikácia AHRI v odvetví vykurovania, vetrania a klimatizácie môže priniesť skutočne významné úspory elektrickej energie.

V certifikáte AHRI 400 pre doskové výmenníky tepla v aplikáciách vykurovania a chladenia je zahrnutý aj americký certifikačný program LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pre "zelené budovy". Koncept "zelenej výstavby" sa rýchlo šíri po celom svete a mnoho krajín už teraz pracuje s podobnými normami. Doskové výmenníky tepla s certifikovaným výkonom sú tak zárukou ekologicky šetrného riešenia.

Energetická účinnosť z novej perspektívy

V dlhodobom horizonte bude v dôsledku postupného globálneho zavádzania štandardu AHRI LLHE dávaný čím ďalej tým väčší dôraz na energetickú účinnosť. Na výrobcu bude vyvíjaný tlak, aby ručili za zverejnené výkonové parametre svojich produktov. Takisto bude možné objektívne porovnávať tepelný výkon výmenníkov tepla rôznych výrobcov, rovnako ako ich pomer cena / výkon. Ako prvý bol certifikát udelený výmenníkom tepla AlfaQ ™ od spoločnosti Alfa Laval, ktoré tento štandard spĺňajú už viac ako desať rokov.

Logicky sa dá predpokladať, že certifikácia podnieti aj výmenu zastaraných zariadení - jednoducho preto, že sa to s istotou oplatí. Príkladom môže byť výmena výmenníkov tepla za certifikované typy vo vzduchotechnických chladiacich systémoch. Pri ich plnom zaťažení je bežný potenciál zníženia spotreby elektrickej energie čerpadiel a chladičov až 4%. To sú investície s veľmi rýchlou návratnosťou.

Transparentné a overiteľné prehlásenie o výkonnosti výrobku je okrem toho záležitosťou podnikateľskej etiky. Úspech certifikačného programu AHRI 400 a LLHE však bude závisieť aj od toho, či profesionáli z odboru budú presadzovať jeho používanie a či ho koncoví zákazníci a prevádzkovatelia zariadení budú vyžadovať vo svojich dopytoch. Kúpa doskového výmenníka tepla s certifikátom energetickej výkonnosti potom bude spoľahlivou investíciou.

Použitie certifikátov AHRI

Technické informácie o doskových výmenníkoch tepla s certifikátom AHRI od spoločnosti Alfa Laval

Certifikát výkonnosti AHRI (oficiálna webová stránka)

Referenčný zoznam jednotiek AQ Alfa Laval

Mesto New York City – rozhodujúce skúšobné laboratórium pre výmenníky tepla v chladiacich aplikáciách.

 

Výkon výmenníkov tepla – kľúčový, avšak dlho opomínaný parameter energetickej účinnosti chladiacich systémov.

Certifikáty AHRI

AHRI je organizácia presadzujúca kvalitu a bezpečnosť v odvetví vykurovania, vetrania a klimatizácie v Severnej Amerike. Jedná sa o jedno z najväčších profesijných združení pôsobiacich v rámci severoamerického regiónu, ktoré združuje viac ako 300 výrobcov.

Členovia AHRI sa podieľajú na dodávkach viac ako 90% všetkých zariadení pre vykurovanie, vetranie a klimatizácia na území Severnej Ameriky. AHRI ponúka okolo osemdesiatich rôznych certifikačných programov. Jedným z nich je tiež AHRI 400 určený pre výmenníky tepla kvapalina-kvapalina.