Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Audity

Know-how pre optimalizáciu prevádzkových činností

Na základe auditu výkonu vykonaného na mieste prevádzky môžu odborníci zo spoločnosti Alfa Laval zvýšiť produktivitu vašich zariadení a znížiť celkové náklady na prevádzku vašich zariadení, systémov alebo procesov.

Performance AuditsVyužitie celého potenciálu

Spoločnosť Alfa Laval vykoná audit výkonu vašich zariadení a pomôže vám využiť celý ich potenciál.

Odborníci zo spoločnosti Alfa Laval s bohatými prevádzkovými znalosťami a skúsenosťami vykonajú analýzu prevádzkových podmienok vo vybranej časti prevádzky a identifikujú oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Výsledkom auditu a konzultačných služieb Alfa Laval sú odporúčania v týchto oblastiach:

• Zvýšenie kvality, kvantity alebo účinnosti výroby

• Zníženie celkových prevádzkových nákladov

• Optimalizácia nákladov v priebehu životnosti zariadenia

• Zlepšenie prevádzkovej činnosti a údržby ich štandardizáciou, zjednodušením alebo školením

• Zmena parametrov výroby - napríklad miery automatizácie, použitie správnych zmesí či postupov čistenia

• Vyhotovenie auditu zariadení

• Vyhotovenie energetických auditov

• Zníženie dopadu na životné prostredie

• Rady týkajúce sa skladových zásob náhradných dielov a vykonávania bežnej údržby

• Zvýšenie bezpečnosti alebo splnenie zákonných požiadaviek

Nezáleží na tom, či potrebujete zvýšiť výkon vašich doskových výmenníkov tepla, optimalizovať procesy na mori alebo zvýšiť produktivitu výroby piva - spoločnosť Alfa Laval vám s tým pomôže a určí spôsoby zníženia prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu.

How can we help you?Please contact us with any queries or questions.

Contact us

Na základe auditov a konzultácií od spoločnosti Alfa Laval na zvýšenie výkonu vašich výmenníkov tepla získate celkový prehľad o vašom výrobnom zariadení a písomnú správu s podrobnými nálezmi a odporúčaniami. Potom sa rozhodnete, aké kroky prijmete na optimalizáciu výkonu výmenníkov tepla a maximalizáciu servisných intervalov. Výsledok? Dlhšia prevádzkyschopnosť, celková optimalizácia a väčšia dostupnosť.

Spoločnosť Alfa Laval poskytuje audítorske a konzultačné služby na vylepšenie účinnosti, zníženie nákladov a optimalizáciu procesov priamo na palube lodí. Patrí sem vizuálna kontrola všetkých zariadení od spoločnosti Alfa Laval, vyhodnotenie prevádzkových parametrov, história poplachov a vibrácií (podľa situácie), monitorovanie skladových zásob náhradných dielov a zhodnotenie celkového stavu zariadenia spoločne s lodnými technikmi.

Spoločnosť Alfa Laval poskytuje audítorské  a konzultačné služby pre konkrétne časti výroby piva, ako je napríklad kvasničné hospodárstvo, alebo pre jej výrobné zariadenia, napríklad pre výrobný modul ALDOX.